EXEKÚTORI

S účinnosťou od 1. júna 2012 v zmysle výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 15. júna 1998 č. 1618/1998-60, ktorým sa vydáva Kancelársky poriadok pre súdnych exekútorov v znení výnosu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 9. marca 2012 č. 16057/2012-110, na účely dodržiavania jednotnej formy listín o úkonoch, ktoré súdny exekútor vykonáva pri exekučnej činnoasti a ďalšej činnosti podľa Exekučného poriadku, používa súdny exekútor tlačivá, ktoré Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zverejňuje na svojom webovom sídle.

Zverejňujú sa vzory tlačív, ktoré súdny exekútor používa v písomnom styku v exekučnom konaní a ktoré zodpovedajú minimálnym zákonným požiadavkám na obsah týchto písomností.


 
Žiadosť o udelenie poverenia Ziadost_o_udelenie_poverenia.rtf
Upovedomenie o začatí exekúcie
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie_zrážky zo mzdy Upovedomenie_o_sposobe_zrazky_zo_mzdy.rtf
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie_zrážky z iných príjmov Upovedomenie_o_sposobe_zrazky_iny_prijem.rtf
Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie_účet Upovedomenie_o_sposobe_ucet.rtf
Príkaz na začatie exekúcie_zrážky zo mzdy Prikaz_na_zacatie_exekucie_zrazky_zo_mzdy.rtf
Príkaz na začatie exekúcie_zrážky z iných príjmov Prikaz_na_zacatie_exekucie_zrazky_iny_prijem.rtf
Príkaz na začatie exekúcie_účet Prikaz_na_zacatie_exekucie_ucet.rtf
Exekučný príkaz_účet Exekucny_prikaz_ucet.rtf
Súpis hnuteľných vecí Supis_hnutelnych_veci.rtf
Upovedomenie o vykonaní súpisu_HV Upovedomenie_o_vykonani_supisu_HV.rtf
Oznámenie termínu dražby_HV Oznamenie_terminu_drazby_HV.rtf
Zápisnica o dražbe_HV Zapisnica_o_drazbe_HV.rtf
Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti Vyhlaska_o_drazbe_nehnutelnosti.rtf
Zápisnica o udelení príklepu pri dražbe nehn. Zapisnica_o_udeleni_priklepu_pri_drazbe_nehn.rtf
Návrh na schválenie príklepu pri dražbe nehn. Navrh_na_schvalenie_priklepu_na_drazbe_nehn.rtf
Zápisnica o rozvrhu výťažku dražby nehn.

Zapisnica_o_rozvrhu_vytazku_z_drazby_nehn.rtf

 
Zverejňuje sa vzor tlačiva „Potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti“, ktoré v zmysle § 36 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 299/2013 Z. z. súdny exekútor vystaví na požiadanie povinného na účel preukázania splnenia dlhu (§ 46 ods. 3)
 
Potvrdenie o splnení dlhu alebo jeho časti