ODŠKODŇOVANIE OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV

Úlohy ústredného orgánu pri odškodňovaní obetí trestných činov plní Odbor rehabilitácií a odškodňovania v prípadoch:

 • osôb poškodených násilnými trestnými činmi,
 • súdne rehabilitovaných občanov,
 • zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci.
 

Odbor rehabilitácií a odškodňovania najmä:

 • vybavuje žiadosti o odškodnenie, ​zisťuje právny základ, rozsah a výšku nárokov, vydáva rozhodnutia o odškodnení,
 • zastupuje Slovenskú republiku a ministerstvo v súdnych sporoch o odškodnenie,
 • vybavuje sťažnosti občanov v oblasti odškodňovania.

Čo by mali vedieť žiadatelia o odškodnenie pred podaním žiadosti

V súvislosti s realizáciou odškodňovania podľa zákona č. 255/1998 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení neskorších predpisov dávame do pozornosti nasledujúce informácie:

 • Odškodňovanie obetí násilných trestných činov upravuje zákon číslo 255/1998 Z. z. v znení zákona číslo 422/2002 Z. z. (pokiaľ násilný trestný čin bol spáchaný od 01.01.1999 do 30.04.2006), resp. zákon číslo 215/2006 Z. z. v znení zákona číslo 79/2008 Z. z. (pokiaľ násilný trestný čin bol spáchaný po 01.05.2006). Zatiaľ čo podľa pôvodného odškodňovacieho predpisu o odškodnenie mohol požiadať poškodený, ktorý je občanom SR alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá má na území SR povolený trvalý pobyt, ak ku škode došlo na území SR (pričom na odškodnenie nebol právny nárok, teda v prípade nevyhovenia žiadosti, nebolo možné sa ho domáhať súdnou cestou), úprava z roku 2006 rozšírila okruh oprávnených aj na občanov EÚ (od roku 2008 aj na občanov štátov, ktoré sú členmi Rady Európy, pokiaľ tieto štáty ratifikovali Dohovor o ochrane obetí násilných trestných činov z novembra 1983) a zakotvila možnosť, domáhať sa odškodnenia súdnou cestou. Poškodený môže požiadať o odškodnenie, ak v trestnom konaní nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví alebo rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť alebo vek a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak.

 • Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava sa na neznámom mieste alebo jeho trestnému stíhaniu bráni zákonná prekážka a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak, poškodený môže požiadať o odškodnenie, iba ak výsledky vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní nevyvolávajú dôvodné pochybnosti o tom, že sa stal trestný čin, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví.

 • Ak došlo k usmrteniu poškodenej osoby, oprávnenými na odškodnenie sú pozostalý manžel a pozostalé dieťa a ak ich niet, pozostalý rodič po osobe, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť a ak ani rodiča niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť (podľa úpravy z roku 1998 to boli pozostalí, ktorým poskytovala alebo bola povinná poskytovať výživu osoba, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť).

 • Podľa pôvodnej úpravy, celková výška odškodnenia v prípade škody na zdraví poskytnutá podľa tohto zákona nesmela presiahnuť päťdesiatnásobok minimálnej mzdy. To platí aj v prípade novej úpravy, ale je výslovne uvedené, že v prípade usmrtenia poškodenej osoby, oprávneným patrí odškodnenie vo výške 50 násobku minimálnej mzdy, ktoré sa medzi nich rozdelí rovnakým dielom (za predpokladu, že odškodnenie je uplatnené všetkými oprávnenými, inak patrí jednotlivému žiadateľovi jemu prislúchajúci diel odškodnenia).

 • Odškodnenie je potrebné uplatniť na Ministerstve spravodlivosti SR v lehote 18 mesiacov odo dňa spáchania násilného trestného činu, iba v prípade, že by rozsudok alebo iné obdobné rozhodnutie, bolo vydané po uplynutí lehoty 18 mesiacov, odškodnenie je potrebné uplatniť v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Na žiadosti podané po uplynutí vyššie uvedených lehôt sa neprihliada.

 • Pri zranení je pri určení výšky odškodnenia rozhodujúci lekársky posudok vydaný podľa zákona NR SR číslo 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia (vzťahuje sa na prípady poškodenia zdravia, ku ktorým došlo po 01.08.2004), resp. vyhláška číslo 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení neskorších predpisov (ak k poškodeniu zdravia došlo do 31.07.2004).

Postup pri konaní o poskytnutí odškodnenia

 
Písomná žiadosť poškodeného obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo poškodeného. Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor určí ministerstvo; tlačivá žiadosti sú k dispozícii na ministerstve, ako aj na internetovej stránke ministerstva.
 
 
 1. Odškodnenie je potrebné uplatniť na Ministerstve spravodlivosti SR v lehote 18 mesiacov odo dňa spáchania násilného trestného činu, iba v prípade, že by rozsudok alebo iné obdobné rozhodnutie bolo vydané po uplynutí lehoty 18 mesiacov, odškodnenie je potrebné uplatniť v lehote šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti takéhoto rozhodnutia. Na žiadosti podané po uplynutí vyššie uvedených lehôt sa neprihliada.

 2. K žiadosti treba pripojiť
   
  a) právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz, ktorým sa páchateľ uznáva vinným zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, alebo rozsudok, ktorým bol obžalovaný spod obžaloby oslobodený, pretože nie je trestne zodpovedný pre nepríčetnosť alebo vek a ujma na zdraví nebola poškodenému plne uhradená inak, alebo iné posledné rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o trestnom čine alebo o jeho oznámení; ak poškodený nemôže také rozhodnutie pripojiť, je potrebné, aby označil orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý o trestnom čine naposledy konal a súčasne uviedol údaje o osobe podozrivej zo spáchania trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, ak je poškodenému taká osoba známa,
   
  b) doklad o ujme na zdraví, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, vrátane údajov o rozsahu, v akom už bola uhradená, alebo o rozsahu, v akom je opodstatnené sa domnievať, že bude uhradená, alebo doklad o ešte nevykonaných rozhodnutiach o náhrade ujmy na zdraví, ako aj údaje o opatreniach, ktoré poškodený prijal, aby odškodnenie získal od páchateľa trestného činu, ktorým mu bola spôsobená ujma na zdraví,
   
  c) doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola trestným činom spôsobená smrť,
   
  d) doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o osobu, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

 3. Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať ministerstvo o všetkých okolnostiach, ktoré majú vplyv na posúdenie jeho žiadosti, najmä o akejkoľvek čiastkovej úhrade ujmy na zdraví, ku ktorej došlo inak ako podľa zákona č. 215/2006 Z.z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.

 4. Ministerstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa jej podania.

 5. Ak ministerstvo nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, poškodený sa môže domáhať odškodnenia žalobou na súde proti Slovenskej republike zastúpenej ministerstvom najneskôr do jedného roka odo dňa doručenia rozhodnutia o žiadosti.

  

Formulár na podanie žiadosti o odškodnenie osôb poškodených násilnými trestnými činmi: