Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získavanie odborných znalostí

      dnes.png    4.png

 

Názov a sídlo prijímateľa:          Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

      Župné námestie 13, Bratislava – Mestská časť Staré Mesto, 813 11

Názov projektu:                             

Kód projektu v ITMS2014+:       314021Q661​

Miesto realizácie projektu:         celé územie SR

Výzva - kód Výzvy:                     OPEVS-PO2-SC2.1-2018-5

Operačný program:                     Operačný program Efektívna verejná správa

Spolufinancovaný fondom:         Európsky sociálny fond

Prioritná os:                                2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva

Investičná priorita:                  Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy ​

Špecifický cieľ:                           2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu  2 198 979,13 €

Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu:                2/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:             1/2021

 

Stručný opis projektu:

                Národný projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti a získanie odborných znalostí má efektívne zabezpečovať kvalitné vzdelávanie zamestnancov rezortu spravodlivosti ako aj administratívneho   personálu súdov. Cieľom národného projektu  je zabezpečiť také vzdelávacie aktivity, aby výsledkom boli odborne pripravení, vyškolení pracovníci rezortu justície, schopní podporiť vykonávanie reformy vo všetkých oblastiach justície, vrátane strategického plánovania, implementácie systémov riadenia, merania výkonnosti systémov      a kvality služieb a tvorby politík a stratégií.

 

Viac informácií: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3635739&l=sk

 

Cieľová skupina:

Zamestnanci inštitúcií súdneho systému – organizačné útvary súdov, predsedovia súdov a riaditelia správy súdov a ďalší zamestnanci súdov, ktorí vykonávajú administratívne činnosti, manažérske činnosti a iné činnosti súvisiace s činnosťou súdov a zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR.

 

 

V rámci tohto projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele:

P0412    Počet súdov, ktoré boli podporené v používaní komunikačných a manažérskych nástrojov              a ktorých manažéri boli vyškolení v komunikačných a manažérskych zručnostiach

P0537    Počet zamestnancov (administratívneho, riadiaceho a podporného personálu), ktorí sa zúčastnili    vzdelávacích činností

P0538  Počet zamestnancov (administratívneho, riadiaceho a podporného personálu), ktorí získali    kvalifikáciu

P0595    Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít

P0718    Počet vyvinutých produktov a/alebo služieb vzťahujúcich sa na vzdelávanie

P0722    Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít

P0729    Počet osôb zapojených do vzdelávania

 

Po úspešnej realizácii projektu, justícia bude:

Situácia po zrealizovaní projektu bude spočívať najmä v zvýšení kvalifikácie zamestnancov, kvality práce a spokojnosti zamestnancov, ktorá je dôležitá z hľadiska fluktuácie. Predpokladom je, že sa fluktuácia v jednotlivých regiónoch zníži, nakoľko zamestnanci prostredníctvom zvýšenej kvalifikácie budú mať možnosť kariérneho rastu, zároveň nadobudnuté poznatky zjednodušia, zefektívnia a zvýšia kvalitu ich práce. Vzdelávanie projektu je zamerané aj na pozície na nižších úrovniach v organizačnej štruktúre, ktoré zvýši kvalifikáciu interných zamestnancov a tým aj úspešnosť vnútorných výberových konaní na vyššie pozície. Jazykové školenia zabezpečia potrebnú úroveň jazykovej vybavenosti zamestnancov, ktorá je nevyhnutná pri  cudzojazyčnej komunikácii a zároveň sa zníži potreba prekladu cudzojazyčnej dokumentácie ďalšími osobami.  Zároveň bude výsledkom projektu zavádzanie nástrojov na podporu riadenia, kedy všetci riadiaci pracovníci alebo poverení zamestnanci absolvujú školenie, ktoré im zabezpečí manažérske zručnosti. Profesionálna úroveň riadenia na manažérskych pozíciách bude viesť k vyššej spokojnosti zamestnancov, vyššiemu výkonu a efektivite práce. Tento model budeme aplikovať aj po skončení realizácie projektu. Paralelne s implementáciou projektu vznikne kompetenčný model (ako sekundárny „produkt“, ktorý je nevyhnutný pre komplexné využitie modulu vzdelávanie v systéme SAP), ktorý aj po ukončení projektu bude slúžiť na zadefinovanie pracovných pozícií/funkcií. Určia sa kompetencie danej pracovnej pozície, a tiež očakávané kvalifikačné predpoklady pre danú pozíciu. Na základe kompetenčného modelu bude možné určiť druh školenia, ktoré by mal zamestnanec absolvovať. Pre potreby projektu sa plne sfunkční personálna časť systému SAP, ktorá predpokladá plnú automatizáciu procesov na prihlasovanie a vyhodnocovanie školení. Systém bude prepojený s kompetenčným modelom, a teda budú v ňom zadané potrebné dáta, aby pre zamestnancov boli sprístupnené len školenia prislúchajúce ich pracovnej pozícii. Prostredníctvom systému sa budú môcť prihlásiť na organizované školenie. Systém uchádzačov zaregistruje a zároveň sa bude dať vygenerovať prezenčná listina. Počas a najmä po ukončení realizácie projektu budú mať zamestnanci prístup k znalostnej databáze, ktorá bude obsahovať Katalóg školení a ku každému školeniu budú prislúchať rôzne podporné učebné materiály aj na individuálne vzdelávanie.

 

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu   

​​​