​Obchodný register a životné situácie podnikateľov​

logo-OP-EVS-farba-svk.png logo-EU-ESF-farba-svk.png


Názov a sídlo prijímateľa:         Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
                                                Župné námestie 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 813 11
Názov projektu:                         Obchodný register a životné situácie podnikateľov
Kód projektu v ITMS2014+: 314021I964
Miesto realizácie projektu:         celé územie SR
Výzva - kód Výzvy:         OPEVS-PO2-SC2.1-2017-6
Operačný program:         Operačný program Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom:         Európsky sociálny fond
Prioritná os:         2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita:                 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ                                                      a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v                ​                                                  záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Špecifický cieľ:         2.2 Zvýšená efektívnosť súdneho systému

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 1 200 010,96 €
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 3/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:         1/2020

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný najmä na legislatívnu podporu k zavádzaniu inovatívnych procesov v Obchodnom registri. Legislatívny proces je vecne aj časovo náročný, preto je projekt podporený internými zamestnancami, novoprijatými zamestnancami a expertmi. Projekt bude realizovaný jednou aktivitou, ktorá je rozčlenená do 3 fáz, ktoré budú prebiehať sčasti paralelne a sčasti budú na seba nadväzovať v logických celkoch.  

Cieľová skupina:

Zamestnanci inštitúcií súdneho systému 
Zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR 

V rámci tohto projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele:

P0 587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 
P0 727 Počet navrhnutých opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia 
P0 726 Počet zanalyzovaných legislatívnych noriem, metodických pokynov a usmernení 
P0 723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy 
P0 892 Počet analytických a koncepčných materiálov vypracovaných za účelom  podpory vzniku/rozvoja                  IT nástrojov vo VS

Po úspešnej realizácii projektu, justícia bude:

Z hľadiska projektu „Obchodný register a životné situácie podnikateľov“ bude obchodný register vyčistený od nekorektných údajov a budú prijaté všetky potrebné schválené a účinné všeobecne záväzné právne predpisy, čo plne podporí úspešné nasadenie a prevádzku nového Informačného systému OR. Zavedenie legislatívnych zmien, vyčistenie dát v obchodnom registri a úspešne nasadenie prevádzky nového Informačného systému obchodného registra, prinesie množstvo prospešných zmien pre všetkých zainteresovaných účastníkov. Údaje v obchodnom registri budú dostupné vo formáte otvorených údajov a použiteľné na právne účely. Obchodný register tak bude zdrojom vysokokvalitných dát. Obchodný register umožní elektronickými prostriedkami prístup ku všetkým údajom z obchodného registra. Registrátori získajú nástroje pre komplexnú správu životného cyklu obchodnej spoločnosti – podporované budú všetky definované životné situácie (vznik obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodných spoločnostiach, zánik obchodných spoločností, administrácia likvidácie a podobne). Každá situácia bude podporená presnou navigáciou, vrátane šablón pre jednotlivé kroky. V každom kroku budú automaticky doťahované dáta, ktoré sú v iných systémoch verejnej správy k dispozícii. Jednotlivé zmeny budú v obchodnom registri vykonávané online, bezodkladne - obratom t.j. do 24 hod. Všetky konania registrácie obchodných spoločností budú primárne a povinne elektronické. Obchodný register bude prepojený s ostatnými krokmi potrebnými pri registrácií (ako vybavenie živnostenského povolenia, založenie účtu, pridelenie IČO a podobne) na úrovni procesov a úrovni dát. Výsledkom bude komplexná podpora životných situácií, ako založenie obchodnej spoločnosti, zmeny v obchodnej spoločnosti, či zrušenie obchodnej spoločnosti.
 
​​​​Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu​.