Informačný systém Register úpadcov (IS RÚ)

   


 

loga_zmensene.png


 

PRIJÍMATEĽ:  MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI SR


SÍDLO: Župné nám. 13, 813 11 Bratislava


NÁZOV PROJEKTU: Informačný systém Register úpadcov – 2 fáza


MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj


CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA REALIZÁCIU PROJEKTOV Z PROSTRIEDKOV OPII: 5 893 590,00 Eur


OPIS PROJEKTU

Hlavným cieľom navrhovaného riešenia je vybudovanie portálového riešenia pre poskytovanie justičných služieb s cieľom vytvoriť vhodné používateľské prostredie pre psokytovanie elektronických služieb, znížiť administratívna zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí, zvýšiť transparentnosť úradných a súdnych procesov a  skrátiť čas vybavovania úradných a súdnych agend a tiež skvalitniť a elektonizovať možnosti participácie verejnosti na veciach verejných.

Projekt poskytuje elektronickú podporu procesom v oblastiach konkurzného konania, reštrukturalizácie, oddĺženia, incidenčných sporov, poskytovania a získavania informácií z agend spravovaných súdmi a rezortom. 

 

CIELE PROJEKTU


 

Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronického Informačného systému Register úpadcov (vrátane infraštruktúry, procesov a personálno-organizačného zabezpečenia) ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií, oddlžení a zavedenie súvisiacich eGOV služieb pre verejnosť, ktoré prinesú:

 

• Zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie konkurzného a reštrukturalizačného konania, čo prinesie úsporu času a zníženie výdajov v štátnej správe umožnené zvýšením elektronizácie procesov konkurzných konaní, reštrukturalizácií a oddlžení ako pre zamestnancov súdu tak aj pre správcu konkurzného konania, predovšetkým zavedením elektronickej komunikácie, možnosťou práce s elektronickými záznamami namiesto papierových. 


• Elimináciu duplicitných úkonov, vďaka integrácii informačných systémov štátnej správy. 


• Finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napr. úspory fondu pracovného času, nákladov na poštové služby,  tlačiarenského materiálu, úspora času na strane účastníkov konania). 


• Zverejňovanie všetkých relevantných, zákonom stanovených informácií týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií, zaistenie maximálnej transparentnosti a publicity konkurzného a reštrukturalizačného konania a jeho priebehu.

 

• Zlepšenie možnosti oddlženia občana a zvýšenie jeho motivácie riešiť svoje záväzky riadne a včas. 


• Posilnenie postavenia veriteľov - umožniť veriteľom iniciovať konanie voči dlžníkovi skôr, ako je tomu dnes, podporiť účinnejšie riešenie problematiky nesplatených dlhov.

 

 

Realizácia projektu v rámci OPIS:

 


Dátum začatia: 03/2015 
Dátum ukončenia: 12/2015 
 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov OPIS:      
5 866 400,00 Eur 
 
 
"TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ"
Európsky fond regionálneho rozvoja

  opis.png      1logo MF.png     ro_opis.png      eu4.png

    Operačný program                         Sprostredkovateľský         Riadiaci            Európska únia
Informatizácia spoločnosti                      orgán OPIS                 orgán OPIS
                                                   
  
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.​
 

Realizácia projektu v rámci OPII:


Dátum začatia: 03/2016 

Dátum ukončenia: 06/2016 


 

elužby Registra úpadcov

Tlačové správy

Monitoring projektu

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektov z prostriedkov OPII:

5 893 590,00 Eur
esluzby Registra úpadcov​

Tlačové správy 

Monitoring projektu​

Aktuality​ 

Fotogaléria​

 

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.

Informácie o Operačnom programe  Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

www.mindop.sk, www.eufondy.sk

 

​​​https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/ https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/​​​​​