Informačný systém Register úpadcov (IS RÚ)

 

Ciele projektu

Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronického Informačného systému Register úpadcov (vrátane infraštruktúry, procesov a personálno-organizačného zabezpečenia) ako nástroja elektronizácie konkurzov, reštrukturalizácií, oddlžení a zavedenie súvisiacich eGOV služieb pre verejnosť, ktoré prinesú:
 
• Zrýchlenie, zefektívnenie a zjednodušenie konkurzného a reštrukturalizačného konania, čo prinesie úsporu času a zníženie výdajov v štátnej správe umožnené zvýšením elektronizácie procesov konkurzných konaní, reštrukturalizácií a oddlžení ako pre zamestnancov súdu tak aj pre správcu konkurzného konania, predovšetkým zavedením elektronickej komunikácie, možnosťou práce s elektronickými záznamami namiesto papierových.
• Elimináciu duplicitných úkonov, vďaka integrácii informačných systémov štátnej správy.
• Finančné a nefinančné prínosy pre štát a verejnosť (ako napr. úspory fondu pracovného času, nákladov na poštové služby,  tlačiarenského materiálu, úspora času na strane účastníkov konania).
• Zverejňovanie všetkých relevantných, zákonom stanovených informácií týkajúcich sa konkurzov a reštrukturalizácií, zaistenie maximálnej transparentnosti a publicity konkurzného a reštrukturalizačného konania a jeho priebehu.
• Zlepšenie možnosti oddlženia občana a zvýšenie jeho motivácie riešiť svoje záväzky riadne a včas.
• Posilnenie postavenia veriteľov - umožniť veriteľom iniciovať konanie voči dlžníkovi skôr, ako je tomu dnes, podporiť účinnejšie riešenie problematiky nesplatených dlhov.

Dátum začatia: 03/2015 
Dátum ukončenia: 12/2015 
 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu z prostriedkov OPIS:      
5 866 400,00 Eur 
 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektov z prostriedkov OPII:
5 893 590,00 Eur
 
 
 
 
 

 "Tvoríme vedomostnú spoločnosť"

Európsky fond regionálneho rozvoja
opis.png      1logo MF.png     ro_opis.png      eu4.png

Operačný program               Sprostredkovateľský   Riadiaci      Európska únia
Informatizácia spoločnosti         orgán OPIS        orgán OPIS
                                                   
 
 
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.