Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)

logo-OP-EVS-farba-svk.png logo-EU-ESF-farba-svk.png 
 

 
Názov a sídlo prijímateľa:    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
                                           Župné námestie 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 813 11
Názov projektu:                    Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)
Kód projektu v ITMS2014+:   314021K967​
Miesto realizácie projektu:    celé územie SR
Výzva - kód Výzvy:    OPEVS-PO2-SC2.1-2017-11
Operačný program:    Operačný program Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom:    Európsky sociálny fond
Prioritná os:    2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita:            Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a                                                  verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme                                                        reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Špecifický cieľ:    2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému

 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 154 235,01 eur.

 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 7/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:         2/2020

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU: 

Cieľom projektu je získať štruktúrovaný obraz organizácie (pilotných súdov) prostredníctvom samohodnotenia a následne námety pre zlepšovacie činnosti, zvýšiť kvalitu procesov pilotných súdov vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelne sledovať trendy zvyšovania kvality. Jedným z dôvodov je ochota reagovať na rastúcu potrebu posilnenia zodpovednosti a legitimity voči zainteresovaným stranám a tiež snaha modernizovať a meniť zaužívané systémy fungovania a poskytovania služieb smerom k občanom. Vnútornými dôvodmi bolo rozhodnutie použiť model CAF, ako nástroja vhodného pre prvotnú diagnostiku organizácie v začiatku procesu strategického plánovania, identifikovanie vlastných silných stránok a oblastí na zlepšovanie, na podporu zmeny kultúry v organizácii a zainteresovanie zamestnancov do manažérstva organizácie. 


CIEĽOVÁ SKUPINA:

  • Zamestnanci inštitúcií súdneho systému – organizačné útvary súdov, predsedovia súdov a riaditelia správy súdov a ďalší zamestnanci súdov
  • Zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR.

V RÁMCI TOHTO PROJEKTU SA BUDÚ SLEDOVAŤ MERATEĽNÉ UKAZOVATELE:

  • P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 
  • P0312 Počet podporených súdov so zavedeným systémom manažmentu kvality
  • P0411 Počet súdov podporených na zavedenie nástrojov manažmentu kvality
  • P0595 Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít (5) 
  • P0729 Počet osôb zapojených do vzdelávania 
  • P0722 Počet úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 

PO ÚSPEŠNEJ REALIZÁCII PROJEKTU, JUSTÍCIA BUDE:

Na vybraných pilotných súdoch budú implementáciou modelu CAF ukotvené manažérske prístupy do systému, založeného na procesnom manažérstve a bude zabezpečený kontinuálny rozvoj vo vytváraní predpokladov v takých oblastiach, akými sú: vodcovstvo, stratégia a plánovanie, podpora zamestnancov, riadenie zdrojov a partnerstiev a manažérstvo procesov v nadväznosti na výsledky dosahované vo vzťahu k zákazníkom/občanom, zamestnancom, tiež výsledky vo vzťahu k spoločenskej zodpovednosti a kľúčové výsledky výkonnosti zapojenej organizácie/súdu. Zároveň budú zamestnanci  správy súdov vyškolení v projektovom riadení, zlepší sa úroveň vykazovania a prezentácie dosiahnutých výsledkov. Mieru zlepšenia v rámci udržateľnosti projektu bude možné kvantifikovať rastom bodového hodnotenia v samohodnotiacej správe, vytváranej v dvojročnej perióde. Počas implementácie modelu CAF na pilotných súdoch budú mať ostatné súdy, ktoré prejavia záujem o získanie titulu ECU, možnosť aktívne spolupracovať s konzultanti, školiteľmi, garantmi a metodikmi, aby sa zabezpečila implementácia modelu CAF celoplošne. Zároveň externý tím školiteľov vytvorí jednotnú metodiku na zavedenie modelu CAF pre súdy, ktoré ju môžu prevziať,  v rámci nej postupovať a zlepšovať vlastné výsledky.​

 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu​​.