Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci​​

logo-OP-EVS-farba-svk.png logo-EU-ESF-farba-svk.png 
 

 
Názov a sídlo prijímateľa:    Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
                                           Račianska ul. 71, Bratislava, 813 11
Názov projektu:                    Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej                                                             republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu                                                       súdnej moci​
Kód projektu v ITMS2014+:   314021H488
Miesto realizácie projektu:    celé územie SR
Výzva - kód Výzvy:    OPEVS-PO2-SC2.1-2017-2
Operačný program:    Operačný program Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom:    Európsky sociálny fond
Prioritná os:    2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita:            Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a                                                  verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme                                                        reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Špecifický cieľ:    2.1 Zvýšená efektívnosť súdneho systému

 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 8 392 062,50 EUR.


 
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8/2016
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:       12/2020

Stručný opis projektu: 

Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania a zvýšenia efektívnosti fungovania súdneho systému vrátane vytvorenia podmienok pre efektívnejší výkon súdov. Projekt je zameraný  na optimalizáciu procesov vo výkone súdnej moci a vo výkone súdu, zvýšenie ich účinnosti a zlepšenie kvality výkonu a poskytovaných služieb smerom navonok ako aj na optimalizáciu procesov na MS SR vrátane zjednocovania pracovných procesov a postupov na účely zefektívnenia činnosti v súdnictve riadenia ľudských zdrojov.
Realizácia projektu bude uskutočnená počas 53 mesiacov, začiatok realizácie projektu – august 2016 a koniec realizácie projektu je naplánovaný na december 2020. Projekt má 4 aktivity, z ktorých môžeme za najdôležitejšiu považovať aktivitu č. 3 – Implementácia nástrojov na zabezpečenie kvality a efektivity v rezorte justície a na MS SR, nakoľko v tejto aktivite bude možné jednotlivé odporúčania aj implementovať do praxe.
Na základe implementácie inovovaných procesov v rezorte justície bude vypracovaná Záverečná správa z procesno-organizačného auditu, v ktorej sa zhodnotí pokrok, efektivita a účinnosť zmien. Táto správa bude vypracovaná v spolupráci so spolupracujúcou organizáciou CEPEJ, externou dodávateľskou spoločnosťou za stranu MS SR a internými zamestnancami, ktorí sa počas celej realizácie podieľali na zavádzaní nových procesov a odporúčaní do rezortu justície.

Cieľová skupina:

  • Zamestnanci inštitúcií súdneho systému – sudcovia a súdny personál – 54 okresných súdov, 8 krajských súdov,
  • Zamestnanci Ministerstva spravodlivosti SR.

V rámci tohto projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele:

  • P0178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 
  • P0587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 
  • P0723 Počet subjektov, ktoré implementovali inovované procesy 
  • P0034 Čas potrebný na vybavenie veci v sporových, občianskych a obchodných veciach (1.stupeň) 

Po úspešnej realizácii projektu, justícia bude:

  • poskytovať služby rýchlejšie a s väčšou efektívnosťou;
  • dosahovať stanovené ciele s menším úsilím a nákladmi;
  • zabezpečovať elektronickým spôsobom zrozumiteľnejšie a dostupnejšie výkon rozhodnutí;
  • dôsledne vo všetkých svojich aktivitách sledovať verejný záujem a svojou transparentnosťou prispievať ku zvyšovaniu dôvery spoločnosti v justíciu.

 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk
​​​​​​
 
​​​​​​