Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu

logo-OP-EVS-farba-svk.png logo-EU-ESF-farba-svk.png


Názov a sídlo prijímateľa:         Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
                                                Župné námestie 13, Bratislava – mestská časť Staré Mesto, 813 11
Názov projektu:                         Budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti a                                                         zavedenie kľúčových znalostných systémov rezortu
Kód projektu v ITMS2014+: 314020H108
Miesto realizácie projektu:         celé územie SR
Výzva - kód Výzvy:         OPEVS-PO2-SC2.2-2017-4
Operačný program:         Operačný program Efektívna verejná správa
Spolufinancovaný fondom:         Európsky sociálny fond
Prioritná os:         2. Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Investičná priorita:                 Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ                                                     a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v                ​                                                 záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
Špecifický cieľ:         2.2 Zvýšená kvalita a posilnená nezávislosť súdneho systému

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 2 974 404,25 €
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 3/2017
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu:       01/2021

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na budovanie a posilnenie analytických kapacít v rezorte spravodlivosti. Hlavným predpokladom efektívnej tvorby kvalitných verejných politík sú kvalitné ľudské zdroje. Analytické centrum si vyžaduje  tím špecialistov, predovšetkým s právnickým a ekonomickým vzdelaním, ktorí ovládajú problematiku príslušného rezortu na úrovni tvorcu hospodárskej politiky a ich úlohou je analytické spracovanie navrhovaných opatrení, ich monitoring a hodnotenie. Projekt bude realizovaný v dvoch aktivitách, ktoré sú prepojené a budú prebiehať paralelne. 

Cieľová skupina:

Zamestnanci Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

V rámci tohto projektu sa budú sledovať merateľné ukazovatele:

P0 178 Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov 
P0 722 Počet  úspešných absolventov vzdelávacích aktivít 
P0517 Počet vyškolených zamestnancov pracujúcich v rámci analytickej jednotky justície v období 2 roky po ukončení projektu 
P0539 Počet zamestnancov analytickej jednotky justície, ktorí boli vyškolení a absolvovali prax za účelom vykonávania analytických činností v oblasti justície 
P0 587 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií 
P0 595 Počet zrealizovaných školení, kurzov, seminárov a iných vzdelávacích aktivít

Realizácia projektu podporí naplnenie cieľov komplexnej reformy justície:

  • modernizovaná justícia schopná nasledovať Európsku úniu zavádzaním štandardov a aplikáciou príkladov dobrej praxe
  • zvýšená kvalita a efektivita služieb, ich systematický rozvoj vo všetkých organizáciách justície prostredníctvom posilnenia analytických kapacít a realizáciou systémových zmien
  • transparentná a merateľná realizácia výkonu služieb justície vo vzťahu k vynaloženým verejným zdrojom
  • kvalitné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele v oblasti súdnictva
  • výmena informácií medzi členskými štátmi, odborníkmi a neziskovými organizáciami v zahraničí s cieľom identifikovať problémové oblasti fungovania súdnictva
  • zavedenie štandardov pri zbere empirických údajov, ktoré umožnia monitorovať stav súdnictva
  • priebežné vyhodnocovanie nových procesných pravidiel a na ich základe aplikácia nevyhnutných opatrení

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu.
 ​​