Tlmočníci a prekladatelia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy a väzenstvo. Práve z tohto dôvodu zabezpečuje výkon znaleckej činnosti, prekladateľskej činnosti a tlmočníckej činnosti (porov. § 13 ods. 6 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).

V súčasnosti vedie zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov výlučne ministerstvo spravodlivosti.

Podľa účinnej právnej úpravy (zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch) sa tlmočníkom rozumie osoba prevádzajúca ústny prednes z prvého jazyka do ústneho prednesu druhého jazyka, a naopak prekladateľom je osoba prevádzajúca písomný text z prvého jazyka do písomného textu druhého jazyka.


 

Súvisiace informácie:

Skúšky a zápis

Predpisy upravujúce činnosť tlmočníkov a prekladateľov

Zoznam tlmočníkov a prekladateľov

Podanie podnetu na tlmočníka a prekladateľa

Často kladené otázky

 

 

ELEKTRONICKÝ DENNÍK​

EDZ_ZTP_kratka_Používateľská príručka v1 11 0 (002)[.pdf.872 Kb]


 

EDZ_ZTP-ZO_Používateľská príručka_plná verzia v1 11 0.pdf [.pdf.4 MB]​​


 

Technická podpora: support.znalec@justice.sk

 
 

Aplikácia Elektronický denník je určená pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov zapísaných v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí prostredníctvom nej od 1. júla 2016 priebežne zapisujú záznamy o všetkých svojich úkonoch znaleckej, tlmočníckej, resp. prekladateľskej činnosti. 

 
Medzi povinne zapisované údaje patrí napríklad číslo úkonu, kontaktné údaje zadávateľa, účel a predmet úkonu alebo informácie o znalečnom/tlmočnom, povinné elektronické vedenie denníka nahradilo stav, keď ho bolo možné viesť aj v listinnej podobe. 

 
Zaznačené údaje slúžia jednak osobám zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov na prehľadné vedenie evidencie, ale taktiež sú k dispozícii ministerstvu spravodlivosti na plnenie úloh podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ​​ ​​​​


 
 

TERMÍNY ODBORNÝCH SKÚŠOK PRE TLMOČNÍKOV A PREKLADATEĽOV

Najbližšie odborné skúšky tlmočníkov a prekladateľov sú plánované na mesiace november a december 2018 a to v odboroch (jazykoch), v ktorých v roku 2018 ešte skúšky neboli zorganizované, resp. v odboroch (jazykoch), v ktorých bude prihlásených dostatočný počet uchádzačov.​

Písomná prihláška na odbornú skúšku obsahuje meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu, odbor (jazyk), z ktorého má záujem vykonať odbornú skúšku. Z prihlášky musí byť zrejmé, či má žiadateľ záujem o absolvovanie odbornej skúšky tlmočníka, odbornej skúšky prekladateľa, alebo či má záujem o absolvovanie odbornej skúšky tlmočníka aj odbornej skúšky prekladateľa. 

Prihlášku na odbornú skúšku nemožno podať elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, t. j. formou bežného e-mailu, najvhodnejšie je v žiadosti uviesť aj ďalšie kontaktné údaje, ako napríklad telefónne číslo, e-mailovú adresu a korešpondenčnú adresu, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky určí organizátor, jeho výška bude žiadateľom oznámená v rámci pozvánky, ktorá bude v písomnej podobe zaslaná najneskôr osem týždňov pred termínom konania príslušnej odbornej skúšky. Znamená to, že v čase podania prihlášky na odbornú skúšku sa neuhrádza žiaden poplatok.


  

 

 

​​
​​​​​​​​