​Predpisy upravujúce činnosť tlmočníkov a prekladateľov

  • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZZTP)
  • vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
  • vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov
  • inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti v znení inštrukcie ministerstva 15/2011 z 15. apríla 2011 č. 18539/2011/110 a inštrukcie ministerstva 22/2016 zo 6. decembra 2016 č. 48320/2016/153, ktorými sa mení a dopĺňa inštrukcia ministerstva 7/2009 z 25. marca 2009 č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti​