​Predpisy upravujúce činnosť tlmočníkov a prekladateľov

  • zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch (ZZTP)
  • vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • vyhláška č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov
  • inštrukcia 7/2009 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 23635/2009-51 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti