STÁLE ROZHODCO​VSKÉ SÚDY 

ODBORNÝ SEMINÁR PRE ROZHODCOV

12.10.2018

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že odborný seminár v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní, ktorý usporiada občianske združenie Inštitút Vzdelávania Konkurzných Správcov Slovenskej republiky so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 31 817 688, ako súčasť ďalšieho vzdelávania rozhodcov sa bude konať dňa 6. decembra 2018 od 9.00 v hotela AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava. Záujemca o účasť na seminári zašle písomnú prihlášku usporiadateľovi. Formulár záväznej prihláška je k dispozícii na www.zkssr.sk. Osvedčenie o účasti zašle usporiadateľ účastníkovi seminára do 14 dní od konania seminára. Ďalšie informácie poskytne usporiadateľ na tel.:+421908731341. Viac informácií o programe nájdete TU.​

 

SKÚŠKA ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ROZHODCU

6.10.2016

 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s § 5 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a s ustanoveniami vyhlášky č. 380/2014 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „vyhláška“) sa dňa 07. decembra 2016 o 9:00 hod. (písomná časť) a 14. decembra 2016 o 9:00 hod. (ústna časť) v budove Ministerstva spravodlivosti, Župné námestie 13, Bratislava uskutoční skúška odbornej spôsobilosti rozhodcu.
Správny poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je vo výške 300 Eur, ktorý môže uchádzač o vykonanie skúšky uhradiť prostredníctvom platobného systému E-KOLOK.
Na skúšku sa písomnou žiadosťou adresovanou ministerstvu môže do 03. novembra 2016 prihlásiť fyzická osoba, ktorá ku dňu prihlásenia spĺňa predpoklady bezúhonnosti, dôveryhodnosti, vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo a  právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov a ktorá zaplatila správny poplatok za vykonanie skúšky. Na žiadosti o vykonanie skúšky doručené po 03. novembra 2016 sa neprihliada.
 
K žiadosti o vykonanie skúšky je potrebné priložiť
 
a)      profesijný životopis,
b)      kópiu dokladu totožnosti,
c)      doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej            fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom                  vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou, alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
d)     potvrdenie o výkone právnickej praxe v trvaní aspoň päť rokov,
e)     výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
f)      čestné vyhlásenia o splnení podmienok dôveryhodnosti a doklady preukazujúce
          1. splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. b) zákona s ohľadom na vykonávanú             právnickú prax uchádzača,
          2. splnenie podmienky dôveryhodnosti podľa § 8 ods. 3 písm. c) zákona,
g)      doklad o úhrade správneho poplatku za vykonanie skúšky,
h)      kontaktné údaje v rozsahu adresa na doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa.
 
 
Skúškou sa overujú odborné znalosti uchádzača z občianskeho práva, obchodného práva, všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, práva Európskej únie, všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich rozhodcovské konanie v spotrebiteľských sporoch a rozhodovacej činnosti súdov Slovenskej republiky a súdov Európskej únie. Skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Písomná časť skúšky sa koná v jeden deň a ústna časť skúšky sa koná v jeden deň s odstupom najmenej jedného týždňa od skončenia písomnej časti skúšky.
Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a prípadovej štúdie.
 
Písomný test pozostáva zo 40 otázok s pridelením jedného bodu za každú správne zodpovedanú otázku. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 30 minút.
 
Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie vypracuje uchádzač vrátane vypracovania písomností v rozhodcovskom konaní, ktorých vypracovanie je potrebné, a prípravy rozhodcovského rozhodnutia. Pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie. Časový limit na vypracovanie písomného riešenia prípadovej štúdie je tri hodiny. Za písomné riešenie prípadovej štúdie možno získať najviac 40 bodov.
 
Pre účasť na ústnej časti skúšky je potrebné získať z
a) písomného testu aspoň 24 bodov,
b) prípadovej štúdie aspoň 24 bodov.
 
Ústna časť skúšky pozostáva z dvoch otázok zameraných na právne znalosti a schopnosť uchádzača aplikovať právo pri rozhodovaní spotrebiteľských sporov. Otázky si uchádzač vyžrebuje z otázok pripravených ministerstvom. Pred odpoveďou má uchádzač právo na prípravu v trvaní 15 minút. Čas trvania odpovede uchádzača nepresiahne dve hodiny. Súčasťou ústnej časti skúšky môžu byť aj otázky členov skúšobnej komisie zamerané na prípadovú štúdiu. Každý člen päťčlennej skúšobnej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti skúšky pridelením bodov v rozpätí od nula do 12 bodov, pričom najvyšším hodnotením je 12 bodov.
 
Úspešným uchádzačom je uchádzač, ktorý získal v ústnej časti skúšky najmenej 36 bodov, a ak sa na ústnej časti skúšky nezúčastnil niektorý člen skúšobnej komisie, najmenej 29 bodov.
 
Podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti rozhodcu ustanovuje vyhláška.
 
 
 
 

 
 
 
​​​Program_rozhodc_2016.pdf​​AS3 rozh.pdfAS3 rozh.pdfAS3 rozh.pdfAS3 rozh.pdfProgram_rozhodc_2018_1.pdf​​