Správcovia konkurznej podstaty

Správca je fyzická osoba alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov. Správcovia vykonávajú činnosť v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo konaní o oddlžení podľa osobitného predpisu.

V prípade otázok k pôsobnosti ministerstva v tejto sa môžete obrátiť na Odbor dohľadu nad právnickými profesiami.

Bližšie informácie:

Skúšky, Zápis, Vyčiarknutie, Ďalšie vzdelávanie a Odborná príprava

Zoznam správcov

Podanie sťažnosti na správcu konkurznej podstaty

Často kladené otázky

Formuláre (konkurzné konanie aj správcovia)​

Správne poplatky správcov​


 ​