​Základné informácie

Správcovská skúška

Usporiadatelia správcovských skúšok

Termíny správcovských skúšok

Výsledky správcovských skúšok

Formuláre

Ďalšie vzdelávanie správcov

Elektronická podateľňa Obchodného vestníka pre exekútorov

Povinnosti správcu v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (.pdf, 60 KB)

 ​

Predpoklady zápisu do zoznamu správcov ustanovuje zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zápis do zoznamu správcov vykoná ministerstvo na základe písomnej žiadosti osoby, ktorej sa zápis do zoznamu správcov týka.

K žiadosti fyzická osoba pripojí doklady, ktorými:

 • preukazuje odbornú spôsobilosť
 • dokladá zriadenie kancelárie (nájomná zmluva, podnájomná zmluva alebo list vlastníctva)
 • spolu s údajmi potrebnými na získanie odpisu z registra trestov predloženými ako príloha žiadosti alebo priamo na tlačive č. 7 (presný názov : „Žiadosť o odpis registra trestov (7) pre iné orgány“), ktoré je možné si zakúpiť v spoločnosti ŠEVT:
  a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka,
  b) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia,
  c) štátne občianstvo,
  d) pohlavie,
  e) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov]
  Ministerstvo má povinnosť overiť platnosť všetkých údajov z predloženého občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť, čo v praxi znamená, že žiadateľ sa bude musieť dostaviť osobne na Ministerstvo spravodlivosti SR aj s dokladom (občianskym preukazom) alebo zaslať Ministerstvu spravodlivosti SR jeho notárom overenú kópiu.

Právnická osoba k žiadosti pripojí:

 • spoločenskú zmluvu spolu s výpisom z obchodného registra
 • odpisy registra trestov spoločníkov nie staršie ako tri mesiace
 • nájomnú zmluvu, podnájomnú zmluvu alebo list vlastníctva, ktorým dokladá zriadenie kancelárie. 

 

Ak žiadosť o zápis do zoznamu správcov nemá predpísané náležitosti, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v určenej lehote nie kratšej ako 15 dní opravil alebo doplnil; súčasne žiadateľa poučí, ako treba opravu alebo doplnenie urobiť. Ak žiadateľ napriek výzve žiadosť v určenej lehote neopraví alebo nedoplní, ministerstvo jeho žiadosť zamietne. O tom žiadateľa poučí.

Ak žiadateľ spĺňa predpoklady na zápis do zoznamu správcov, ministerstvo do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti zapíše žiadateľa do zoznamu správcov, inak jeho žiadosť v rovnakej lehote zamietne. O zápise ministerstvo nevydáva rozhodnutie; správcovi ministerstvo vydá osvedčenie o zápise.

Zápis do zoznamu správcov sa spoplatňuje podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Za správcu možno zapísať fyzickú osobu, ktorá

 • je občanom Slovenskej republiky, iného členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo na území iného členského štátu, 
 • je bezúhonná a dôveryhodná,
 • je odborne spôsobilá.

Do zoznamu správcov možno zapísať verejnú obchodnú spoločnosť, ak

 • jej spoločníkmi sú len správcovia - fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej mene sú poverení všetci spoločníci samostatne a bez obmedzenia,
 • má sídlo na území Slovenskej republiky a
 • jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Do zoznamu správcov možno zapísať komanditnú spoločnosť, ak

 • jej komplementármi sú len správcovia - fyzické osoby,
 • jej spoločník nie je spoločníkom inej právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov,
 • na konanie v jej v mene sú poverení všetci komplementári samostatne a bez obmedzenia,
 • má sídlo na území Slovenskej republiky a
 • jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Do zoznamu správcov možno zapísať zahraničnú právnickú osobu, ak

 • má sídlo v členskom štáte,
 • jeden alebo viac jej spoločníkov zodpovedá za jej záväzky celým svojím majetkom,
 • na území Slovenskej republiky má umiestnený podnik alebo jeho organizačnú zložku,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú len správcovia - fyzické osoby,
 • jej štatutárne orgány alebo členovia štatutárneho orgánu sú poverení na konanie v jej mene samostatne a bez obmedzenia,
 • jej spoločníci sú bezúhonní a dôveryhodní.

Bezúhonná nie je:

 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
 • fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za obzvlášť závažný úmyselný trestný čin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku a inej nenáležitej výhody, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie, i keď sa na ňu hľadí, akoby nebola pre takýto trestný čin odsúdená.

Dôveryhodná nie je fyzická osoba,

 • ktorá bola vyčiarknutá zo zoznamu správcov podľa § 26 ods. 1 písm. g) zákona o správcoch alebo ktorá bola spoločníkom právnickej osoby vyčiarknutej zo zoznamu správcov pre opakované porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom v čase jej vyčiarknutia zo zoznamu správcov,
 • ktorej bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo zoznamu audítorov, daňových poradcov, advokátov, euroadvokátov, advokátskych koncipientov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutie z registra patentových zástupcov, disciplinárne opatrenie zbavenie notárskeho úradu, výkonu exekútorského úradu, výkonu funkcie prokurátora a disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu podľa osobitných predpisov,
 • proti ktorej orgán činný v trestnom konaní vedie trestné stíhanie za úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch za správny delikt uložená sankcia zákaz činnosti týkajúcej sa podnikania,
 • ktorej bola v posledných dvoch rokoch uložená sankcia za priestupok alebo iný správny delikt na úseku správy, podnikania, hospodárskeho styku so zahraničím, práva na prístup k informáciám, majetku, daní, devízového hospodárstva, živnostenského podnikania, ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov podľa osobitných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • ktorej bola v posledných štyroch rokoch uložená pokuta alebo proti ktorej bola vykonaná exekúcia podľa daňových alebo colných predpisov; na pokuty uložené v blokovom konaní sa neprihliada,
 • na ktorú bol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • proti ktorej bol v posledných dvoch rokoch uskutočnený výkon rozhodnutia alebo vykonaná exekúcia,
 • ktorá v čestnom vyhlásení podľa zákona o správcoch vedome uviedla nepravdivé údaje.

Odborne spôsobilá je fyzická osoba, ktorá má ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a preukáže svoju spôsobilosť úspešným zložením správcovskej skúšky.