USMERNENIERočný poplatok správcu

 

·         fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov a ročný poplatok správcu

 

·         právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov

 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky prešlo od dňa 01.03.2016 k novému systému úhrady poplatkov. 

Správne poplatky je možné uhradiť prostredníctvom systému e-kolok, ktorý zašlete na adresu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava alebo zašlete elektronicky žiadosť o vystavenie platobného predpisu v ktorom uvediete meno správcu a značku správcu na adresu spravcovia@justice.sk.​​ Platobný predpis je možné uhradiť prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom.

V prípade pochybnosti o výške sumy poplatku (z dôvodu pozastavenia výkonu správcovskej činnosti, pristúpenia alebo výmazu spoločníka z právnickej osoby) je možné požiadať Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky o vystavenie platobného predpisu poštou na adrese Župné nám. 13, 813 11 Bratislava alebo elektronicky na adrese spravcovia@justice.sk.​​


Ročný poplatok správcu je splatný do 90 dní od uplynutia roka, za ktorý sa poplatok vyberá. Správca–fyzická osoba nemá povinnosť platiť ročný poplatok správcu, ak je spoločníkom správcu–právnickej osoby. Ročný poplatok správcu sa nevyberá za obdobie, počas ktorého má správca pozastavený výkon správcovskej činnosti.

 

 

Správne poplatky pri podaní:

 

·         žiadosti o zápis do zoznamu správcov

 

·         žiadosti o zápis zmien údajov v zozname správcov

 

·         žiadosti o zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov

 

·         žiadosti o výpis zo zoznamu správcov,

 

·         žiadosti o vydanie preukazu správcu

 

je potrebné uhrádzať prostredníctvom systému e-kolok, pričom samotný e-kolok je potrebné pripojiť k žiadosti a zaslať na adresu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné nám. 13, 813 11 Bratislava alebo zašlete elektronicky žiadosť o vystavenie platobného predpisum na adresu spravcovia@justice.sk.​​ Platobný predpis je možné uhradiť prevodom z účtu v banke alebo poštovým poukazom.

 

Číslo účtu v tvare SK41 8180 000 0070 0025 0335 je od 29.2.2016 zrušené. Poplatková povinnosť správcu je upravená v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Správca je povinný uhradiť 

  • správny poplatok za zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov vo výške 200,00 eur


  • ​správny poplatok za zápis právnickej osoby do zoznamu správcov vo výške 200,00 eur za každého spoločníka

  • ročný poplatok správcu–fyzickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov vo výške 165,50 eur

  •  ročný poplatok správcu–právnickej osoby za každý rok trvania zápisu v zozname správcov vo výške 165,50 eur za každého spoločníka.

  • správny poplatok za výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu, za každú stranu vo výške 1, 50 eura 

  •  správny poplatok za zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov, vo výške 200,00 eur 

  •  správny poplatok za zápis inej zmeny údajov zapísaných v zozname správcov vo výške 10,00 eur 

  • ​správny poplatok za vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka vo výške 4,50 eura

 
Podľa § 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa správne poplatky určené v sadzobníku pevnou sumou platia bez výzvy a sú splatné pri podaní, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu alebo k uskutočneniu konania, ak pri jednotlivých položkách sadzobníka nie je uvedené inak.  Podaním vzniká zároveň poplatková povinnosť. Ak nebol poplatok zaplatený pri podaní v určenej sume, je splatný do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy správneho orgánu na jeho zaplatenie. Podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky  č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, ak splatné správne poplatky nebudú zaplatené, správny orgán úkon nevykoná a konanie zastaví. Proti rozhodnutiu o zastavení konania pre nezaplatenie poplatku sa nemožno odvolať.

 
Podľa ustanovenia § 26 ods. 1 písm. i) zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ministerstvo vyčiarkne správcu-fyzickú osobu zo zoznamu správcov, ak v lehote 15 dní od doručenia písomnej výzvy neuhradil ročný poplatok; ministerstvo správcu nevyčiarkne, ak do odoslania rozhodnutia o vyčiarknutí správcu zo zoznamu správcov poplatok zaplatí.

 
Podľa § 7 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov poplatky sa platia v hotovosti, platobnou kartou, poštovým poukazom, platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) alebo prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Prostredníctvom technického vybavenia právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorá je prevádzkovateľom systému (ďalej len „prevádzkovateľ systému“) sa poplatky platia v hotovosti, platobnou kartou alebo platbou prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS), ak má na to správny orgán vytvorené podmienky. V hotovosti sa môžu platiť poplatky, ak správny orgán má pre tento spôsob platby poplatku vytvorené podmienky a ak v jednotlivom prípade poplatok neprevyšuje 300 eur. Ak je správny orgán zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, poplatky platené poštovým poukazom, prevodom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky sa platia na účet prevádzkovateľa systému.​​