Exekútori

Exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí.
 
Ministerstvo spravodlivosti SR vykonáva štátny dohľad nad činnosťou exekútorov v súlade s § 8 Exekučného poriadku sledovaním dodržiavania zákonnosti postupov exekútorov v konkrétnych veciach, pravidelnými a účelovými previerkami exekútorských úradov a exekútorských spisov, prerokúvaním a hodnotením správ komory o výsledkoch exekučnej činnosti a poznatkoch z vybavovania sťažností na postupy exekútorov.

Zoznam exekútorov


 
(údaje od 1. novembra 2013)
 
Oznámenia zmien u exekútorov (údaje do 8. marca 2011)
 
Oznámenia zmien u exekútorov (údaje od 8. marca 2011)

Pozastavenie výkonu funkcie exekútora

Minister spravodlivosti môže pozastaviť  výkon funkcie exekútorovi, ktorý je trestne stíhaný za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin súvisiaci s činnosťou podľa Exekučného poriadku alebo proti ktorému je začaté disciplinárne konanie za závažné disciplinárne previnenie, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania, disciplinárneho konania alebo do rozhodnutia o odvolaní z funkcie exekútora.
Minister pozastaví exekútorovi výkon funkcie exekútora na čas výkonu trestu odňatia slobody, ak nie sú dané dôvody na jeho odvolanie.
Pozastavenie výkonu funkcie exekútora zaniká dňom právoplatnosti uznesenia o zastavení trestného stíhania alebo o podmienečnom zastavení trestného stíhania, rozsudku súdu alebo rozhodnutia disciplinárneho senátu; to neplatí, ak bolo konanie, pre ktoré bol exekútorovi pozastavený výkon funkcie, trestným činom, za ktorý bol právoplatne odsúdený, alebo ak bolo exekútorovi za konanie, pre ktoré mu bol pozastavený výkon funkcie exekútora, uložené disciplinárne opatrenie zbavenie výkonu funkcie exekútora.
Ak pozastavenie výkonu funkcie exekútora trvá, nesmie exekútor vykonávať činnosť podľa Exekučného poriadku.
 
Oznámenia o pozastavení výkonu (údaje do 17. marca 2010) 

Podanie sťažnosti na exekútora

Fyzické osoby a právnické osoby sa môžu obracať na Ministerstvo spravodlivosti SR alebo na Slovenskú komoru exekútorov so sťažnosťami na činnosť komory a na činnosť exekútorov.
Sťažnosti na činnosť komory vybavuje ministerstvo.
Sťažnosti na činnosť exekútorov vybavuje komora.
Sťažovateľ môže požiadať ministerstvo o prešetrenie vybavenia jeho sťažnosti komorou.
Sťažnosť sa podáva písomne alebo ústne do zápisnice. Ak je sťažnosť podaná na nepríslušnom orgáne, je tento orgán povinný sťažnosť bezodkladne postúpiť orgánu príslušnému na jej vybavenie a o postúpení sťažnosti upovedomiť sťažovateľa.