Rozvoj elektronických služieb súdnictva (RESS)

Hlavným cieľom projektu RESS je rozvoj existujúcich a zavedenie nových elektronických služieb súdnictva s prihliadnutím na vybudovanie integračných rozhraní MS SR / súdov a ÚPVS, univerzálneho bezpečného a dôveryhodného úložiska („archívu súdnictva“), technickej infraštruktúry videokonferencií pre informačné systémy rezortu, ktoré zabezpečujú elektronické služby pre občanov, podnikateľov a orgány verejnej moci.
Čiastkové ciele:
1. Elektronizácia služieb súdov prebiehajúcich aktuálne v konvenčnej (papierovej) podobe
2. Rozvoj čiastočne elektronizovaných služieb súdnictva na sofistikovanejšiu úroveň v rámci existujúcich, resp. vytváraných IS súdnictva
3. Zavedenie nových elektronických služieb súdnictva a budovanie nových IS
4. Nasadenie potrebnej infraštruktúry (najmä bezpečné a dôveryhodné úložisko pre všetky informačné systémy rezortu, licencie, videokonferenčný systém súdnictva ....).
Implementáciou projektu RESS a jeho komponentov, informačného systému univerzálneho bezpečnostného úložiska súdnictva (IS UBÚS) a videokonferenčného systému MS SR, ako aj s nimi súvisiacich služieb sa sprístupní, resp. zlepší elektronický prístup verejnosti a inštitúcií v oblasti 5 úsekov verejnej správy (Súdy a väzenstvo; Právna úprava v oblasti ústavného práva, trestného práva, občianskeho práva, obchodného práva, rodinného práva, konkurzného práva a medzinárodného práva súkromného; Štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej komory exekútorov, nad činnosťou Notárskej komory SR, v zákonom ustanovenom rozsahu nad činnosťou súdnych exekútorov a nad činnosťou notárov; Kontrola nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dobrovoľných dražieb a Znalecká činnosť, prekladateľská činnosť a tlmočnícka činnosť)
Uvedené úseky pokrývajú 10 agend verejnej správy, ktoré súvisia so 16 životnými situáciami občanov a podnikateľov, projekt pokryje elektronizáciou 10 eGov služieb a viac ako 30 služieb IS.
Elektronické služby budú využívať základné registre štátnej správy ako aj registre v gescii rezortu a stanú sa integrálnou súčasťou elektronických služieb verejnej správy. Projekt doplní informatizáciu justície (eJustice) na Slovensku, prebiehajúcu v rámci projektov:
• Rozvoj a technická inovácia súdnictva (RTIS) - I. etapa Elektronický súdny spis (ESS)
• Elektronická zbierka zákonov (SLOVLEX)
• ESMO – Elektronické služby monitoringu odsúdených a obvinených (podpora a rozvoj ukladania alternatívnych trestov a s tým súvisiace budovanie technických podmienok),
• RPO – zahŕňa rozvoj OR, prepojenie funkcionalít a zlepšenie robustnosti OR ako zdrojového registra pre RPO.
Projekt RESS na úrovni rozvoja elektronických služieb súdov nadväzuje na projekt Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy (RTIS) MS SR. Projekt RTIS predstavuje I. etapu pre zavedenie elektronického súdneho spisu, ktorý predstavuje komplexný IS pre vedenie a správu civilnej a trestnej agendy tak, aby vedenie spisu bolo umožnené počas celého jeho životného cyklu v plnej elektronickej forme. V rámci toho sa pripravuje implementácia zaručeného elektronického podpisu (ZEP) na všetkých úrovniach vedenia elektronických dokumentov a zmena zastaranej technologickej platformy. Zároveň sa v ňom čiastočne rieši problematika elektronizácie činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov a základ pre automatizáciu justičnej štatistiky.
 
Dátum začatia realizácie projektu: 12/2013
 
Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2015
 
Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 27 179 049,89 Eur

Projekt RESS je rozdelený do troch častí:

1. Informačný systém Elektronické služby súdnictva (IS ESS)
 názov zmluvy: Zmluva o vytvorení Informačného systému Elektronické služby súdnictva
 zhotoviteľ: IBM Slovensko, spol. s r.o.
 dátum podpisu zmluvy: 09.07.2014
 termín ukončenia zmluvy: 08/2015
 
2. Informačný systém Úložiska
 názov zmluvy: Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Úložiska
 zhotoviteľ: Atos IT Solutions and Services s.r.o.
 dátum podpisu zmluvy: 09.07.2014
 termín ukončenia zmluvy: 11/2014
 
3. Informačný systém Videokonferencií
 názov zmluvy: Zmluva na dodávku riešenia Informačného systému Videokonferencií
 zhotoviteľ: bit-STUDIO Bratislava, s.r.o.
 dátum podpisu zmluvy: 09.07.2014
 termín ukončenia zmluvy: 08/2015
 
názov zmluvy: Realizačná zmluva č. OVO1.2015/000216--241
zhotoviteľ. SOITRON, s.r.o.
dátum podpisu zmluvy: 20.11.2015
termín ukončenia zmluvy: 12/2015

 

eSlužby RESS

Tlačové správy

Monitoring projektu

Open data​

 

Heslo OPIS: TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ , Európsky fond regionálneho rozvoja

opis.png        1logo MF.png          ro_opis.png      eu.png

Operačný program Informatizácia   Sprostredkovateľský orgán  Riadiaci orgán   Európska   únia

               spoločnosti                                   OPIS                             OPIS