Skúšky a zápis 

SKÚŠKY

Písomná prihláška na odbornú skúšku sa podáva na ministerstvo spravodlivosti, má obsahovať meno a priezvisko žiadateľa, adresu jeho trvalého pobytu a odbor, z ktorého má žiadateľ záujem vykonať odbornú skúšku.

   

Okruhy otázok na odbornú skúšku tlmočníkov a prekladateľov [.pdf, 36,5 KB]


ZÁPIS

Podmienky na zápis tlmočníka, resp. prekladateľa do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov podľa § 5 ZZTP (v skratke):

-        získanie vzdelania vo zvolenom odbore, t. j. v slovenskom jazyku a v cudzom jazyku;

-        úspešné absolvovanie odbornej skúšky tlmočníka/prekladateľa vo zvolenom odbore;

-      úspešne absolvovať odborné minimum v trvaní najmenej 30 hodín, ktoré zabezpečujú znalecké a tlmočnícke ústavy na to poverené ministerstvom. Ich obsahom sú najmä právne predpisy týkajúce sa prekladateľskej činnosti, metodika výkonu činnosti, forma a obsah prekladateľského úkonu a iné;

-        vykonávanie praxe v odbore v trvaní min. 5 rokov a zároveň aj ku dňu podania žiadosti;

-        byť spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu;

-        byť bezúhonný, čo možno preukázať výpisom z registra trestov, nie starším ako tri mesiace;

-      disponovať materiálnym vybavením postačujúcim na výkon činnosti v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis.

 

 

Na preukázanie splnenia podmienok na zápis do zoznamu (§ 5 ods. 1 ZZTP)  je potrebné k žiadosti o zápis do zoznamu podľa § 2 vyhlášky pripojiť:

-        osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní;

-        životopis so zameraním na požadovanú odbornosť;

-      osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odborného minima, ktorý nesmie byť starší ako tri roky;

-      osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní odbornej skúšky, ktorý nesmie byť starší ako tri roky;

-        osvedčenú kópiu dokladu o úspešnom absolvovaní špecializovaného štúdia;

-     doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa, a to najmä potvrdenie od zamestnávateľa, u ktorého (ktorých) sa vykonáva prax v odbore (v jazyku);

-        výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace;

-      ​doklady preukazujúce materiálne vybavenie potrebné na výkon činnosti v zapisovanom odbore alebo odvetví – napr. čestné vyhlásenie.​ ​​​