ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2008

SEKCIA JUSTIČNEJ INFORMATIKY A ŠTATISTIKY MS SR

 

Štatistickú ročenku zostavili a spracovali pracovníci Sekcie justičnej informatiky a štatistiky, Sekcie trestného práva, Sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavili a spracovali pracovníci Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže SR

OBSAH

  A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v civilnej časti kapitoly MS SR za rok 2008

  B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2008

   Komentár

   Vysvetlivky

   Prehľad o veciach v agendách okresných súdov v r. 2008

   Prehľad o veciach v ďalších agendách okresných súdov v r. 2008

   Prehľad o agendách krajských súdov v r. 2008

   Prehľad o ďalších agendách krajských súdov v r. 2008
           Súdni exekútori a exekučná činnost v r. 2008 (na základe zák. č. 233/0995 Z. z.)

   Prehľad o agendách Najvyššieho súdu SR v roku 2008

   Štatistický prehľad vybavovania agendy na vojenských súdoch SR v roku 2008

   Štatistika trestnej činnosti v roku 2008 - Vojenské súdy SR

   I. Trestná agenda 

   Komentár

   Vysvetlivky


Prehľad o trestnej agende na okresných súdoch (2004 - 2008)

   - v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

   - v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

   - v prešovskom a košickom kraji


Prehľad o trestnej agende na krajských súdoch (2004 - 2008):

   - na Krajskom súde v Bratislave, Trnave a Trenčíne

   - na Krajskom súde v Nitre, Žiline a Banskej Bystrici

   - na Krajskom súde v Prešove a Košiciach


   Graf: Agenda T - počet došlých vecí od roku 1994

   Prehľad o počte odsúdených a trestoch - spolu v roku 2008

   Graf: Agenda T - počet odsúdených osôb od roku 1994

   Graf: Podiel počtu jednotlivých druhov trestov na celkovom počte uložených trestov v SR za rok 2008

   Prehľad o počte odsúdených a trestoch - MLADISTVÍ v roku 2008

   Graf: Podiel počtu odsúdených mladistvých na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1994

   Prehľad o počte odsúdených a trestoch - ŽENY v roku 2008

   Graf: Podiel počtu odsúdených žien na celkovom počte odsúdených osôb od roku 1994

   Prehľad o počte odsúdených a trestoch v roku 2008- RECIDIVISTI UZNANÍ SÚDOM

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti (2004 - 2008) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

   - v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

   - v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

   - v prešovskom, košickom kraji a na Špeciálnom súde


Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2008 podľa zákona 300/2005 Z. z.

   I. HLAVA - trestné činy proti životu a zdraviu

   II. HLAVA - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

   III. HLAVA - trestné činy proti rodine a mládeži

   IV. HLAVA - trestné činy proti majetku

   VIII. HLAVA - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

   IX. HLAVA - trestné činy proti iným právam a slobodám


Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2008 podľa zákona 140/1961 Zb

   III. Hlava - trestné činy proti poriadku vo verejných veciach

   V. Hlava - trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie

   VI. Hlava - trestné činy proti rodine a mládeži

   VII. Hlava - trestné činy proti životu a zdraviu

   VIII. Hlava - trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti

   IX. Hlava - trestné činy proti majetku

   Graf: Podiel počtu odsúdených za vybrané trestné činy na celkovom počte odsúdených v SR za rok 2008

   Graf: Vývoj najťažších trestných činov - počet odsúdených osôb od roku 1994

   Prehľad o odsúdených, od potrestania ktorých súd upustil v roku 2008 (okresné a krajské súdy )

   Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, postúpení a zastavení, v roku 2008 podľa zák. č. 301/2005 Z. z.

   Počet osôb, ktorým súd uložil trest domáceho väzenia a povinnej práce podľa zák. č. 300/2005 Z. z. a počet súdom schválených dohôd o vine a treste podľa zák. č. 301/2005 Z. z. v roku 2008

   Prehľad o počte osôb, u ktorých súd rozhodol o oslobodení, podmienečnom zastavení, zastavení a postúpení, v roku 2008 - okresné a krajské súdy podľa zák. č. 141/1961 Zb.

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť (2004 - 2008 )

   - v bratislavskom , trnavskom a trenčianskom kraji

   - v nitrianskom, žilinskom a banskobystrickom kraji

   - v prešovskom a košickom kraji a na Špeciálnom súde

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť (2004-2008)

   - v bratislavskom , trnavskom, trenčianskom a nitrianskom kraji

   - v žilinskom a banskobystrickom, prešovskom a košickom kraji

   Vybrané druhy ochranných opatrení a počet osôb, ktorým boli uložené v roku 2008

   Prehľad o počte nerealizovaných PAL a PTL a dôvodoch nerealizácie k 31.12.2008

   Prehľad o počte odsúdených okresnými súdmi, ktorí nenastúpili do výkonu trestu NEPO k 31.12.2008

   Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v trestných veciach v roku 2008 (okresné súdy)

   Prehľad o rýchlosti konania u osôb odsúdených okresnými a krajskými súdmi v roku 2008

   Prehľad o dĺžke súdnej väzby na okresných a krajských súdoch v roku 2008

   Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku 2008

  II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže  

   Komentár

 

I. Organizačno-právna a administratívna činnosť

   Počet obvinených a odsúdených
           Graf: Vývoj priemerného počtu obvinených a odsúdených

   Zloženie počtu odsúdených podľa stupňov stráženia k 31.12.2008
           Graf: Počty odsúdených podľa stupňov stráženia

   Počet obvinených a odsúdených cudzincov k 31.12.2008 + graf

   Počet obvinených a odsúdených cudzincov na území SR

   Priemerný počet odsúdených, ktorí nenastúpili nariadený výkon trestu odňatia slobody v jednotlivých rokoch
           Počet odsúdených, ktorí nastúpili do výkonu trestu odňatia slobody z väzby a občianskeho života + graf

   Zloženie počtu odsúdených podľa veku + 2 grafy

   Zloženie odsúdených podľa výšky uloženého trestu odňatia slobody a podľa jednotlivých stupňov stráženia + 2 grafy

   Zloženie odsúdených podľa vzdelania + 2 grafy

   Zloženie odsúdených podľa pracovnej kvalifikácie + graf

 

II. Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými

   Využívanie právnych inštitútov u odsúdených + 2 grafy

   Udeľovanie disciplinárnych odmien odsúdeným
           Ukladanie disciplinárnych trestov odsúdeným + graf

   Uplatňovanie disciplinárnej právomoci vo výkone väzby

   Vzdelávanie odsúdených

   Výsledky v odbornom vzdelávaní odsúdených + graf

   Úsek sociálnej práce s odsúdenými + graf

   Činnosť úsekov, skupín a referátov psychodiagnostickej a konzultačnej činnosti
           Psychologické vyšetrenia personálu

   Činnosť psychológov SPKČ v rokoch 2006 – 2008
           Graf: Časť psychologické vyšetrenia
           Psychologické služby poskytované obvineným, odsúdeným, príslušníkom zboru a zamestnancom zboru

   Činnosť psychológov SPKČ – 2 grafy

 

III. Bezpečnosť a justičná stráž

   Mimoriadne udalosti

   Pokusy a prípravy na útek
           Vývoj skladby ušlých obvinených a odsúdených, vrátane vzdialení sa z pracoviska podľa pohlavia
           Spôsob vykonania úteku, resp. opustenia objektu

   Použitie donucovacích prostriedkov podľa druhu a ich oprávnenosti

   Trestné konanie v súvislosti s podozrením zo spáchania trestných činov v zbore

   Trestné konanie - podozrenie zo spáchania trestných činov príslušníkov zboru v súvislosti s výkonom služby

 

IV. Ekonomická činnosť

   Plnenie príjmov podľa organizačných zložiek zboru

   Čerpanie bežných výdavkov podľa organizačných zložiek zboru (ústavy a Generálne riaditeľstvo zboru)
           Čerpanie kapitálových výdavkov za zbor spolu

 

V. Logistické zabezpečenie a zamestnávanie

   Štruktúra ústavov k 31.12.2008

   Zamestnávanie obvinených a odsúdených

   Graf - Vývoj % zamestnanosti obvinených a odsúdených zaradených do práce
           Graf - Priemerný hodinový zárobok obvinených a odsúdených zaradených do práce

 

VI. Kontrolná činnosť

   Počet vybavených sťažností
           Sťažnosti podľa sťažovateľov

   Prehľad sťažností podľa organizačných zložiek zboru

   Sťažnosti podľa vecného zamerania

 

VII. Zdravotná starostlivosť

   Zdravotný stav príslušníkov zboru podľa zdravotnej klasifikácie
           Graf: Zdravotný stav príslušníkov
           Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov zboru vo všeobecných ambulanciách

   Graf: Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov zboru vo všeobecných ambulanciách
           Počet ošetrených a vyšetrených príslušníkov zboru v stomatologických ambulanciách + graf

   Prehľad činnosti stomatologických laboratórií + graf
           Prehľad dočasnej neschopnosti k výkonu služby príslušníkov zboru pre chorobu a úraz

   Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených vo všeobecných ambulanciách
           Počet ošetrených a vyšetrených obvinených a odsúdených v stomatologických ambulanciách

   Počet záchytov drogovo závislých osôb v ústavoch + graf
           Prehľad vykonaných ochranných liečení + graf

   Prehľad vykonaných dobrovoľných liečení v zbore v rokoch 2004 - 2008
           Prehľad štatistických ukazovateľov Nemocnice pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS v Trenčíne podľa jednotlivých oddelení za rok 2008

 

VIII. Personálna práca

   Plnenie počtov pracovníkov ZVJS
           Štrukturálny prehľad príslušníkov

   Graf - Veková štruktúra príslušníkov
           Graf - Dĺžka služby
           Graf - Dosiahnuté vzdelanie príslušníkov

 

IX. Sociálne zabezpečenie

   Prehľad príjmov a výdavkov

 

X. Duchovná činnosť

   Prehľad o poskytovaní katolíckej duchovnej služby v ZVJS za rok 2008
           Obvinení
           Štandardný režim
           Zmiernený režim
           Kolúzna väzba

   Odsúdení muži
           Otvorené oddelenia
           Oddiel špecializovaného zaobchádzania
           Výkon ochranného liečenia
           Oddiel doživotných trestov
           Oddiel s bezpečnostným režimom

   Odsúdené ženy
           OO LRS Kováčová
           Oddiel špecializovaného zaobchádzania
           Výkon ochranného liečenia
           Oddiel doživotných trestov
           Oddiel s bezpečnostným režimom

   Odsúdení mladiství
           Oddiel dobrovoľnej liečby drog. závislostí
           Katolícka duchovná služba v roku 2008 pre obvinených a odsúdených

   Poskytovanie katolíckej duchovnej služby pre obvinených a odsúdených v jednotlivých ústavoch ZVJS za rok 2008


   III. Občianskoprávna agenda

   Komentár

   Vysvetlivky


Prehľad o hlavných agendách rozhodovaných okresnými súdmi v SR

   - bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

   - žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj


Prehľad o vývoji ďalších hlavných agendách rozhodovaných okresnými súdmi v SR

   - bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

   - žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj


Prehľad o občianskoprávnej agende na krajských súdoch v SR

   - bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

   - žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj


Prehľad o ďalších hlavných agendách rozhodovaných krajskými súdmi v SR

   - bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

   - žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

   Graf: Agenda C - počet došlých vecí od roku 1994

   Graf: Agenda P - počet došlých vecí od roku 1994

   Graf: Agenda E – počet vybavených vecí od roku 1994

   Graf: Agenda Ro – počet vybavených vecí od roku 1994


   1. Občianskoprávne veci

   Komentár


Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach v roku 2008

   - bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

   - žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj

   Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v roku 2008

   Graf: Podiel spôsobu vybavovania z celkového počtu vybavených vecí C na súdoch SR za rok 2008


Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov:

   - Slovenská Republika

   - Bratislavský kraj

   - Trnavský kraj

   - Trenčiansky kraj

   - Nitriansky kraj

   - Žilinský kraj

   - Banskobystrický kraj

   - Prešovský kraj

   - Košický kraj

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov v roku 2008

   A - Obchodné spory (podľa Obchodného zákonníka účinného po 1.1.1992)

   B - Pracovné spory

   C - Spory z rodinného práva

   D - Spory občianskoprávnej povahy

   E - Vecné práva

   F - Spory o náhradu škody

   G - Vybrané druhy nárokov z nájmu bytov a iných obytných miestností

   H - Spory z práva duševného vlastníctva

   I - Ostatné spory občianskoprávnej povahy

   Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v občianskoprávnej agende v roku 2008 (okresné súdy)

   Prehľad o výsledkoch odvolacieho konania v obchodnej agende v roku 2008 (okresné súdy)

   Prehľad o rýchlosti konania v občianskoprávnych veciach v jednotlivých krajoch v roku 2008

   2. Správne veci

   Komentár

   Prehľad o počte vybavených správnych vecí za SR v roku 2008

   Rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov

   Rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov

   Prehľad o počte a spôsobe vybavenia správnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov za SR v roku 2008

   Prehľad o rýchlosti konania v správnych veciach za SR v roku 2008


pdf dokument tabuľkový dokument  3. Agenda obchodného registra

pdf dokument textový dokument  Komentár

pdf dokument tabuľkový dokument  Vysvetlivky

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o agende obchodného registra (2004 - 2008), kraje Bratislava, Trnava, Trenčín

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o agende obchodného registra (2004 - 2008), kraje Nitra, Žilina, Banská Bystrica

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o agende obchodného registra (2004 - 2008), kraje Prešov, Košice

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o agende obchodného registra (2008) - Slovenská republika

pdf dokument tabuľkový dokument  - Register Nre

pdf dokument tabuľkový dokument  - Register Re

pdf dokument tabuľkový dokument  - Register Nsre

pdf dokument tabuľkový dokument  - Register Exre

pdf dokument tabuľkový dokument  - Register Vym

pdf dokument tabuľkový dokument  - Register Zpz

pdf dokument tabuľkový dokument  - Registrová kniha - Konania o pokute


pdf dokument tabuľkový dokument 4. Konkurzná agenda (okresné súdy)

pdf dokument textový dokument Komentár

pdf dokument tabuľkový dokument A. Konkurzy

pdf dokument tabuľkový dokument B. Reštrukturalizácie

pdf dokument tabuľkový dokument C. Konanie o oddlžení

pdf dokument tabuľkový dokument D. Incidenčné spory


  5. Veci starostlivosti o maloletých

  Komentár


Prehľad o počte vybavených vecí v oblasti starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach v roku 2008

  - bratislavský, trnavský, trenčiansky a nitriansky kraj

  - žilinský, banskobystrický, prešovský a košický kraj


Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých v roku 2008
  I.     

  II.     

  III.     

  IV.     

  V.     

  Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloletých v roku 2008

  Prehľad o rýchlosti konania vo veciach starostlivosti o maloleté deti v jednotlivých krajoch SR

  Prehľad o uložených a nenastúpených ústavných starostlivostiach v roku 2008


pdf dokument tabuľkový dokument  6. Rozvody

pdf dokument tabuľkový dokument  Komentár

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o počte došlých návrhov na rozvod na okresné súdy v SR (2004 - 2008)
           Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod v SR v roku 2008

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod a o priemernej dĺžke konania v SR (2004 - 2008) (bratislavský, trnavský a trenčiansky kraj)

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod a o priemernej dĺžke konania v SR (2004 - 2008) (nitriansky, žilinský a banskobystrický kraj)

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad o počte a spôsobe vybavenia návrhov na rozvod a o priemernej dĺžke konania v SR (2004 - 2008) (prešovský a košický kraj)

pdf dokument tabuľkový dokument  Graf: Vývoj rozvodovosti - počet rozvedených manželstiev (v tis.) od r. 1994

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v krajoch SR v roku 2008

pdf dokument tabuľkový dokument  Prehľad príčin rozvratu v rozvedených manželstvách v SR v roku 2008
           Prehľad dôvodov zamietnutia návrhov na rozvod v roku 2008