Zástupca SR pred Európskym súdom pre ľudské práva

Kancelária zástupkyne:

 • pripravuje podklady a návrhy stanovísk k sťažnostiam proti SR na základe pokynov a požiadaviek zástupcu,
 • zabezpečuje administratívny a technický servis pre prípravu a expedíciu oficiálnych stanovísk vlády SR a iných písomností na ESĽP a dotknutým orgánom v rámci SR, 
 • pripravuje, vedie a archivuje písomnosti potrebné pre činnosť zástupcu, vedie evidenciu termínovaných úloh v konaní pred ESĽP,
 • administratívne zabezpečuje preklady oficiálnych stanovísk do anglického jazyka.

Pôsobnosť zástupkyne:

 • zastupuje SR v konaní pred ESĽP, 
 • vypracúva stanoviská v mene vlády SR k sťažnosti podanej proti SR po jej oznámení vláde SR,
 • informuje vládu SR o povinnostiach vyplývajúcich z rozhodnutí ESĽP a každoročne jej predkladá správu o svojej činnosti,
 • podáva informácie o vývoji právneho poriadku v oblasti ľudských práv a slobôd v Slovenskej republike príslušným orgánom Rady Európy.

Súvisiace dokumenty:

 • Dohovor,
 • Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva,
 • Rokovací poriadok ESĽP.

Súvisiace informácie:

Správy zástupcu pred ESĽP

Základné informácie o konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva​​​​

​​