Kde možno nájsť rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a ich preklady

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vedie úplnú databázu svojich rozhodnutí a rozsudkov pod názvom HUDOC.​

V databáze sa nachádzajú dokumenty v rokovacích jazykoch súdu, t.j. vo francúzštine a angličtine, zvyčajne len v jednom z týchto jazykov. Rozsudky Veľkej komory sú vyhotovované v oboch jazykoch. V databáze sú dostupné aj tlačové správy ESĽP, zhrnutia komunikovaných prípadov a preklady vybraných rozhodnutí do národných jazykov. V systéme HUDOC je možné nájsť vybrané rozhodnutia, príp. anotácie k nim, aj v českom a slovenskom jazyku.​

ESĽP vypracúva sumáre judikatúry.​ Sú dostupné na jeho stránke, rozdelené tematicky podľa článkov Dohovoru​ alebo tematických oblastí​. Mnohé z nich sú okrem angličtiny dostupné vo viacerých jazykoch.

Preklady sumárov judikatúry vypracovaných ESĽP podľa tém zverejňuje v spolupráci s Kanceláriou zástupcu SR pred ESĽP aj Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v časopise Bulletin​, ktorý je dostupný na stránke Najvyššieho súdu. Prehľady sú tematicky vyberané podľa aktuálnych potrieb a miery využiteľnosti v slovenskej praxi. Prehľady nemajú záväzný charakter a nepredstavujú vyčerpávajúcu informáciu o rozhodnutiach ESĽP, sú však významnou pomôckou pri hľadaní relevantných rozhodnutí ESĽP ku konkrétnej problematike. 

V aktuálnom čísle Bulletinu je uverejnené prvé poradné stanovisko ESĽP, slovenský preklad prehľadu judikatúry ESĽP týkajúci sa problematiky zaistených maloletých migrantov so sprievodom, či bez sprievodu a preklad príručky judikatúry ESĽP o práve nebyť opakovane súdený alebo trestaný. Zároveň v ňom nájdete aj článok o zásade kontradiktórnosti pri rozhodovaní o väzbe, vychádzajúci z judikatúry ESĽP. 

Bulletin č. 2/2019 je možné nájsť TU.​  

Dopo​siaľ boli v Bulletine uverejnené slovenské preklady sumárov judikatúry ESĽP na témy:

·      Medzinárodné únosy detí

·     Ochrana osobných údajov​

·     Nenávistné prejavy

·      Ochrana detí a mladistvých​

·      Domáce násilie​

·  Článok 6 z trestnoprávneho hľadiska -Nestrannosť súdu​

·   Článok 6 z trestnoprávneho hľadiska -Výsluch svedkov

Preklady sumárov judikatúry ESĽP podľa tém vyhotovených Kanceláriou zástupcu SR pred ESĽP: 

                ·   ​ Právo na život -  Right to life   ​


S určitým časovým odstupom sú uvedené preklady zverejňované následne aj priamo na stránke ESĽP​.

Slovenské preklady rozhodnutí ESĽP sú zverejňované pravidelne v Justičnej revue. Mnohé sú prístupné v systéme SLOV-LEX spravovanom Ministerstvom spravodlivosti SR. Na stránkach Ministerstva spravodlivosti SR sú zároveň zverejňované tlačové správy o aktuálnych rozhodnutiach ESĽP proti Slovenskej republike a sumáre rozhodnutí proti Slovenskej republike za každý rok ​tvoria prílohu správy o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP za daný rok.

Sumáre vybraných rozhodnutí ESĽP je možné nájsť v slovenskom jazyku aj na stránke Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Vybrané rozhodnutia ESĽP zverejňuje aj Slovenská advokátska komora v Bulletine slovenskej advokácie.

České preklady judikatúry sú k dispozícii na stránke spravovanej kanceláriou zástupcu vlády Českej republiky pred ESĽP. Kancelária českého zástupcu vlády vydáva štvrťročne v spolupráci s analytickými útvarmi Ústavného súdu ČR, Najvyššieho súdu ČR, Najvyššieho správneho súdu ČR a Kanceláriou verejného ochrancu práv Zpravodaj kanceláře vládního zmocněnce,​ v ktorom poskytuje stručné informácie o rozhodnutiach ESĽP za dané obdobie.

​​

 
​​​