Priebeh prác na rekodifikácii súkromného práva v Slovenskej republike


1998
Prvá rekodifikačná komisia po vzniku Slovenskej republiky pracovala pod vedením prof. Karola Planka. Jej výsledkom bol návrh paragrafového znenia nového Občianskeho zákonníka, ktorý bol schválený Vládou SR a v r. 1998 postúpený do Národnej rady SR. Tá však o návrhu nakoniec nerokovala. Návrh bol založený na vnímaní Občianskeho zákonníka ako integrovaného kódexu všeobecného súkromného práva, ktorý zahŕňa tak obchodné, ako aj neobchodné záväzky zo zmlúv.

2002
Rekodifikačná komisia pod vedením prof. Petra Vojčíka pripravila v r. 2002 Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorý bol schválený Vládou SR. Aj legislatívny zámer bol budovaný na monistickom prístupe, teda na stanovisku, že Občiansky zákonník ako kódex všeobecného súkromného práva by mal zahŕňať úpravu obchodných aj neobchodných záväzkov. Na základe tohto zámeru však k vypracovaniu návrhu paragrafového znenia nedošlo.

2009
Rekodifikačná komisia pod vedením prof. Ján Lazara pripravila nový Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorý bol v r. 2009 schválený Vládou SR. Na základe tohto zámeru sa začali práce na príprave nového návrhu paragrafového znenia, ktorých východiskom bol taktiež monistický prístup.

2015
V nadväznosti na legislatívny zámer z r. 2009 vyústili rekodifikačné práce pod vedením prof. Antona Dulaka v r. 2015 do zverejnenia návrhu paragrafového znenia nového Občianskeho zákonníka. Návrh bol založený na monistickom prístupe. Na schválenie Vládou SR však nebol predložený.

2018
Následne ďalšie práce na rekodifikácii súkromného práva prebiehali pod vedením prof. Mareka Števčeka tzv. postupnou cestou, kedy sa nemal vypracovať nový Občiansky zákonník, ale postupne sa mal novelizovať ten existujúci. Výsledkom týchto prác bolo vypracovanie paragrafového znenia aj s odôvodnením v rozsahu záväzkového práva a niektorých otázok všeobecnej časti Občianskeho zákonníka. Návrh, taktiež budovaný na monistickom prístupe, bol predložený do neformálneho pripomienkového konania.

2020 – súčasnosť
Od r. 2020 prebiehajú rekodifikačné práce v dvoch pracovných skupinách: v skupine pre rekodifikáciu občianskeho práva pod vedením dr. Milana Hlušáka a v skupine pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností a družstiev pod vedením doc. Lucie Žitňanskej. Výsledkom prác by mal byť predovšetkým nový Občiansky zákonník, založený na monistickom prístupe ako integrovaný kódex všeobecného súkromného práva, a Zákon o obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorý bude vychádzať z Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností​, ktorý schválila Vláda SR v r. 2021.