Čo je CAF?     

 

Model CAF je nástrojom komplexného manažérstva kvality, ktorý je založený na predpoklade, že výnimočné výsledky dosiahnuté v organizačnej výkonnosti, vo vzťahu k občanom/zákazníkom, zamestnancom a spoločnosti je možné dosiahnuť prostredníctvom vodcovstva s jasnou stratégiou a plánovaním, zamestnancami, partnerstvami, zdrojmi a procesmi.

 

Model CAF je verejne prístupný a bezplatne poskytnutý ako jednoduchý nástroj na aplikáciu, ktorý pomáha organizáciám verejného sektora v rámci celej Európy implementovať techniky manažérstva kvality s cieľom zlepšiť výkonnosť. Poskytuje samohodnotiaci systém koncepčne blízky hlavným nástrojom komplexného manažérstva kvality, prispôsobený organizáciám verejného sektora berúc do úvahy ich špecifiká.

(Zdroj: Príručka: Externá spätná väzba modelu CAF, str. 11  a nasl.)

 

Cieľom Ministerstva spravodlivosti SR je vytvoriť efektívnu a fungujúcu  organizáciu, so spokojnými zamestnancami, ktorá plní požiadavky a očakávania svojich zákazníkov/občanov. Aby sme vytvorili priestor na realizáciu uvedeného cieľa v podmienkach Ministerstva spravodlivosti SR, vznikla potreba implementovať systém manažérstva kvality, teda model CAF 2013 (s účinnosťou od 15.05.2014).

 

Cieľom implementácie modelu CAF 2013 v podmienkach ministerstva je zaviesť princípy komplexného manažérstva kvality (ďalej len „TQM“), získať štruktúrovaný obraz organizácie prostredníctvom samohodnotenia a následne námety pre zlepšovacie činnosti, zvýšiť kvalitu procesov ministerstva vo všetkých oblastiach pôsobnosti a pravidelne sledovať trendy zvyšovania kvality.

Ministerstvo spravodlivosti SR je registrované online ako používateľ modelu CAF v európskej databáze používateľov modelu CAF, ktorý vedie EIPA na webovej stránke: http://caf.eipa.eu/3/108/&for=searchpost

 Postup pri implementácií CAF na Ministerstve spravodlivosti SR a Harmonogram implementácie modelu CAF na Ministerstve spravodlivosti SR viď v priečinku „Dokumenty CAF“.

 

 

Princípy TQM:

  • Orientácia na výsledky
  • Zameranie na občana/zákazníka
  • Vodcovstvo a stálosť cieľov
  • Manažérstvo podľa procesov a faktov
  • Zapojenie zamestnancov
  • Trvalá inovácia a zlepšovanie
  • Rozvoj partnerstiev
  • Spoločenská zodpovednosť

 

 

 

 ​