Implementácia modelu CAF

Samohodnotenie

V máji 2014 organizácia zostavila CAF tím, ktorý vypracoval prvú samohodnotiacu správu popísaním jednotlivých kritérií podľa príručky modelu CAF: „ Zlepšovanie organizácií verejnej správy prostredníctvom samohodnotenia“. Pred schválením ju CAF tím niekoľkokrát pripomienkoval a predložil ju na pripomienkovanie aj všetkým zamestnancom organizácie. Po zapracovaní pripomienok následne prebehlo individuálne bodové hodnotenie samohodnotiacej správy, a zrealizovalo sa školenie CAF tímu s cieľom dosiahnuť konsenzus individuálneho bodového hodnotenia.
 
Schválená Samohodnotiaca správa podľa modelu CAF 2013 organizácia predložila na externé posúdenie na mieste, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. septembra 2014 v priestoroch Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (na Župnom námestí 13 v Bratislave). Predmetom externého posúdenia na mieste bolo hodnotenie Samohodnotiacej správy podľa modelu CAF 2013 a posudzovanie organizácie s vypracovaním záveru externými posudzovateľmi.
 

Fáza zlepšovania 

V tejto fáze CAF tím v súčinnosti s ostatnými zamestnancami organizácie vypracoval Akčný plán zlepšovania MS SR na obdobie od 1.10.2014 do 30.9.2016, ktorý bol schválený vrcholovým vedením dňa 13.10.2014. V súčasnosti prebieha realizácia jeho aktivít, ktorých plnenie je pravidelne vyhodnocované. Od jeho prijatia bol dvakrát vyhodnotený    (k 31.12.2014 a 31.3.2015) a prvýkrát aktualizovaný o nové aktivity k 31.3.2015.
 
 
UDELENIE TITULU "Efektívny používateľ modelu CAF"
 
S cieľom získať medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF, ako aj s  cieľom získať spätnú väzbu od externých hodnotiteľov o jeho implementácii v našej organizácii a podporiť tak entuziazmus ohľadom trvalého zlepšovania, sa dňa 4. júna 2015 na MS SR uskutočnila Externá spätná väzba modelu CAF.
 
Externí hodnotitelia analyzovali kvalitu procesu samohodnotenia, zlepšovania a zavádzania tzv. princípov výnimočnosti. Na základe odporúčaní externých hodnotiteľov rozhodol Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo, o udelení titulu „Efektívny používateľ modelu CAF“ s dvojročnou platnosťou od 15. júna 2015.
 
MS SR sa týmto stalo držiteľom prestížneho, v Európe  uznávaného titulu, ktorý deklaruje zavedenie a efektívne používanie modelu CAF.
 
Titul „Efektívny používateľ modelu CAF“ bol  dňa 10. novembra 2015 odovzdaný do rúk pána ministra spravodlivosti pri príležitosti slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže Národná cena SR za kvalitu 2015.
 
 
Výsledky monitorovania plnenia akčného plánu zlepšovania: