Nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí pri čerpaní prostriedkov EÚ

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), http://ec.europa.eu/anti-fraud/) so sídlom v Bruseli. OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Hlavným cieľom OLAF-u je ochrana finančných záujmov Európskej únie, a teda ochrana všetkých európskych daňových poplatníkov, ktorí financujú rozpočet Európskej únie.

Ochrana finančných záujmov sa stala jednou z priorít aj pre Slovenskú republiku po jej vstupe do EÚ. V zmysle Dohody o spolupráci uzatvorenej medzi sekciou kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, útvarom pôsobiacim ako koordinačná služba pre boj proti podvodom (AFCOS) na ochranu finančných záujmov Európskej únie a pre boj proti korupcii a Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ako aj v zmysle článku 3 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), je odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly a prevencie korupcie prvým miestom kontaktu pre OLAF v Slovenskej republike. Jeho úlohou je koordinácia činností zameraných na ochranu finančných záujmov EÚ na národnej úrovni.

V rámci tejto činnosti  prijíma aj podania verejnosti o podozreniach z poškodenia, resp. ohrozenia finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.  

Nezrovnalosťou sa rozumie:
• konanie subjektu alebo opomenutie konania subjektu čerpajúceho finančné prostriedky Európskej únie takým spôsobom, že by mohlo dôjsť alebo dochádza k neoprávnenému použitiu takýchto prostriedkov a k porušeniu práva Slovenskej republiky alebo Európskej únie
• podozrenie z podvodu v súvislosti s neoprávneným použitím finančných prostriedkov Európskej únie

 

Pre nahlasovanie podozrení z nezrovnalostí zriadil Úrad vlády SR e-mailovú adresu:

                       nezrovnalosti@vlada.gov.sk

 
Podnety s podozrením z nezákonnej činnosti pri čerpaní prostriedkov EÚ majú obsahovať najmä tieto informácie:
 
  •        Základné  údaje o projekte (názov, číslo)
  •        Informácie  o poskytovateľovi príspevku
  •        Informácie  o  prijímateľovi finančného príspevku 
  •        Uvedenie osoby, ktorej sa podozrenie týka 
  •        Popis skutočností, ktoré vedú nahlasovateľa k podozreniu 
           zo zneužitia prostriedkov EÚ a dátum ich zistenia
  •        Podporná dokumentácia

 

Upozornenie: Uvedená e-mailová adresa neslúži pre nahlasovanie sťažností podľa Zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.

Viac informácií nájdete na stránkach OCKÚ OLAF: http://www.olaf.vlada.gov.sk/

  

logo_ocku (1).png

 ROK 2013

 
Partneri siete AFCOS (odkaz na zoznam sieťových partnerov z webovej stránky OCKÚ OLAF: http://olaf.vlada.gov.sk/3310/sietovi-partneri.php) zverejnili dňa 30. apríla 2013 na svojich webových stránkach Výročnú správu o svojej činnosti v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR v roku 2012, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.
 
 
 
 
Súvisiacu tlačovú správu  na webovom sídle OLAF-u nájdete TU.
 
Tlačovú správu odboru Centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR nájdete TU. 

 

  ROK 2014

Partneri siete AFCOS zverejnili na svojich webových stránkach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2013, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

 

  
Tlačovú správu odboru Centrálneho kontaktného útvaru pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR nájdete TU.
 
 

  Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 29. apríla 2014 vydal 14. výročnú správu OLafu za rok 2013 o svojej operatívnej činnosti, ktorá sa nachádza na hlavnej webovej stránke Úradu vlády SR:

 http://www.vlada.gov.sk/14828/vyrocna-sprava-olafu-za-rok-2013-olaf-zvysil-pocet-vysetrovani-a-tym-aj-prinos-pre-danovych-poplatnikov/

 Výročná správa OLAFu o operatívnej činnosti za rok 2013 [.pdf, 4,3 MB]

 Výročná správa Európskej komisie o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2013 (správa a prílohy sú v anglickej verzii)

  
 V rámci zvyšovania povedomia a informovania verejnosti o problematike boja proti podvodom v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ vydal odbor OCKÚ OLAF, sekcie kontroly a boja proti korupcii informačný leták [.pdf, 901 KB]  "Viete, kto chráni peniaze daňových poplatníkov  v Európskej únii?" a "Viete kto ochraňuje peniaze daňových poplatníkov Európskej únie na Slovensku?". 

Rok 2015

 Odbor Centrálny kontaktný útvar OLAF spolu s ostatnými partnermi siete AFCOS vydali Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v SR za rok 2014), ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike

 

a súvisiaca tlačová správa, ktorú vydal odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle   http://www.olaf.vlada.gov.sk/          v časti:  "Tlačové správy a novinky"

http://www.olaf.vlada.gov.sk/dna-31-jula-2015-zverejnila-europska-komisia-vyrocnu-spravu-o-ochrane-financnych-zaujmov-europskej-unie-za-rok-2014-tzv-„pif-spravu“/

 

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 2. júna 2015 vydal 15. Výročnú správu OLAFu za rok 2014 o svojej operatívnej činnosti. Zároveň uverejnil aj tlačovú správu (tlačová správa je k dispozícii aj v slovenskom jazyku), ktorá sa nachádza na nasledovnom webovom odkaze:
 
 
 
Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) na svojej webovej stránke:


http://www.olaf.vlada.gov.sk/17905/velka-vykonnost-vysetrovani-uradu-olaf-v-roku-2014-prinesie-danovnikom-eu-hmatatelne-vysledky/

 ROK 2016

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Výročnú správu nájdete na odkaze:
Výročná správa o aktivitách sieťových partnerov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2015 [.pdf, 1,4 MB]

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) dňa 31. mája 2016 vydal Výročnú správu o svojej činnosti za rok 2015. Zároveň uverejnil aj súvisiacu tlačovú správu, ktorá sa nachádza tu.

Tlačová správa je k dispozícii aj v slovenskej verzii.

Výročná správa je k dispozícii na stiahnutie tu [.pdf, 2,9 MB]​.

Súvisiacu tlačovú správu zverejnil aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) na svojej webovej stránke​

Ministerstvo spravodlivosti SR si dovoľuje informovať, že Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) prijal 14. júla 2016 Výročnú správu Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2015 (ďalej len „Výročná správa“). V tejto súvislosti OLAF vydal dňa 19. júla 2016 aj tlačovú správu, ktorá sa nachádza na nasledovnom odkaze:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/19-07-2016/member-states-make-progress-detecting-and-preventing-fraud-eu-funds_sk

Výročnú správu OLAF 2015 možno nájsť tu.

Súvisiacu tlačovú správu vydáva aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/ v časti „Tlačové správy a novinky".

​Rok 2017

Dňa 20. júla 2017 Európska komisia (EK) prijala a predložila Európskemu parlamentu a Rade Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie – Boj proti podvodom za rok 2016 (ďalej len „Výročná správa“).

Výročná správa sa nachádza spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi na stránke OLAF-u na nasledovnom odkaze: https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en.

Tlačová správa odboru Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) sekcie kontroly Úradu vlády SR je zverejnená tu​.  

 
ROK 2018

Partneri siete AFCOS vydávajú na svojich webových sídlach Výročnú správu o aktivitách sieťových partnerov v oblasti  ochrany finančných záujmov EÚ v Slovenskej republike za rok 2017, ktorá bola vypracovaná členmi Pracovnej skupiny pre komunikáciu zriadenej pod Riadiacim výborom pre ochranu finančných záujmov Európskej únie v Slovenskej republike.

Výročná správa AFCOS 2017
 

​Výročná tlačová správa OLAF za rok 2017 Olaf_report_2017_en.pdf

Súvisiacu tlačovú správu vydáva aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovom sídle http://www.olaf.vlada.gov.sk/ v časti „Tlačové správy a novinky".

Výročná správa Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017

Dňa 03. septembra 2018 zverejnila Európska komisia 29. Výročnú správu o ochrane finančných záujmov Európskej únie a boji proti podvodom za rok 2017 (tzv. správa PIF), ktorú vypracovala v spolupráci s členskými štátmi v súlade s článkom 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Správa PIF poskytuje hĺbkovú analýzu prístupov, postupov a nástrojov, ktoré používajú členské štáty na boj proti podvodom.

Výročná správa spolu so sprievodnými pracovnými dokumentmi sa nachádza na stránke OLAF-u v časti „Kto sme – Správy“: 

https://ec.europa.eu/anti-fraud/about-us/reports/communities-reports_en​

Súvisiacu tlačovú správu vydáva aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR na svojom webovej stránke tu.​


ROK 2019


Dňa 03. septembra 2019 Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF zverejnil výročnú správu o svojej činnosti v roku 2018 pod názvom: „Správa OLAF-u 2018“ TU​  .

Súvisiaca tlačová správa OLAF-u sa nachádza s podrobnejšími informáciami aj v slovenskom jazyku: https://ec.europa.eu/anti-fraud/media-corner/news/03-09-2019/olaf-2018-major-investigations-put-end-cross-border-fraud-schemes-stop_sk  . Vydáva ju aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly Úradu vlády SR.


​​​​