Pracovné príležitosti


 
 
Voľné štátnozamestnanecké miesta Úradu pre správu zaisteného majetku sa obsadzujú výberovým konaním podľa § 39 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákona o štátnej službe“). 

Výberové konanie vyhlasuje Úrad pre správu zaisteného majetku prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli www.slovensko.sk​ najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením.

Voľné pracovné miesta pri výkone práce vo verejnom záujme podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov sú zverejňované na portáli www.istp.sk .​