Podanie žiadosti o informácie podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z.


Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať: 

 
 
  • elektronicky na adresu: lubos.kunik@justice.sk, zuzana.melnikova@justice.sk - nepretržite, 
  • písomne na adresu: Úrad pre správu zaisteného majetku, Račianska 71, 813 11 Bratislava.
  • osobne do podateľne úradu na jeho korešpondenčnej adrese, v čase od 9:00 do 15:00 hod,
  • ústne do podateľne od 9:00 do 15:00 hod,
  • telefonicky do podateľne na telefónnom čísle: 02/888 91 811, od 9:00 do 15:00 hod, 
  • prostredníctvom elektronickej schránky. 

V žiadosti o informácie adresovanej úradu musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

Ak žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme žiadateľa na jej doplnenie.

Legislatívne dokumenty:


Žiadosti o ústne sprístupnenie informácií a sprístupnenie informácií nahliadnutím do spisu vybavujú JUDr. Anna Rumplová, JUDr. Marta Macová. 

Prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe: