Snímka.PNG

Organizačný útvar Vedúci zamestnanec
riaditeľ Úradu pre správu zaisteného majetku Mgr. Ján Kmeť, PhD.
referát kontroly a sťažností Mgr. Monika Poliačiková
vedúca kancelárie riaditeľa úradu Mgr. Jaroslava Antalová
vedúci oddelenia správy majetku JUDr. Martin Dilong. M.I.L.
Vedúci ekonomicko-prevádzkového oddelenia