Kontakt


 
 
Námestie slobody 2906/12
811 06 Bratislava
Korešpondenčná adresa: 
Račianska 71
813 11 Bratislava

IČO: 53803175
DIČ: 2121495596

Vaše návrhy, podnety a iné podania adresujte (okrem žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
Telefón: +421 2 888 91 811 

E-mail: patricia.cicakova@justice.sk 

Podateľňa Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky otváracie hodiny:

pondelok-štvrtok:

8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

piatok:

8:00 - 11:30

Postup pri podaní opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí Úradu pre správu zaisteného majetku: 
Na konanie a rozhodovanie v správnom súdnictve sú vecne príslušné krajské súdy (§ 10 zák. 162/2015); miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni (§ 13 ods. 1 zák. 162/2015) – t. j. Krajský súd v Bratislave.

Základné informácie
 

Úrad pre správu zaisteného majetku

Námestie slobody 2906/12
811 06 Bratislava
IČO: 53803175
DIČ: 2121495596
IČ DPH: SK 2121495596 (osvedčenie o registrácii pre DPH nadobúdateľ tovaru z iného členského štátu EU)

Zdrojový register: Orgány verejnej moci
Vznik: 01.01.2021 
Právna forma: 321 – Rozpočtová organizácia
SK NACE: 84110 Všeobecná verejná správa
Zriaďovateľ: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Štatutárny orgán: riaditeľ – Mgr. Ján Kmeť, PhD. 
Právna skutočnosť vzniku: Zákon 312/2020 Z.z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov