Správa k stavu justície (CEPEJ)


Správu k stavu justície vypracovala Európska komisia CEPEJ (The European Commission for efficiency of Justice - Európska komisia pre efektívnu justíciu). Správa je nosným výstupom národného projektu s názvom Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit výkonu súdnej moci financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa.
 
Materiál mapuje stav slovenského súdnictva, vyberá oblasti, na ktoré by bolo vhodné sa zamerať a ukazuje viacero možností pre zlepšenie. To, čomu sa správa predovšetkým venuje a čomu sa budú venovať aj pracovné skupiny, ktoré by následne mali vzniknúť, sú najmä opatrenia, ktoré majú smerovať k spravodlivému a efektívnemu rozdeľovaniu zdrojov pre justíciu, k nastaveniu pravidiel špecializácie súdov a sudcov – osobitne ako má vyzerať súd pre rodinno-právnu agendu, k nastaveniu súdnej mapy, nastavovaniu časových rámcov pre rozhodovanie vo veciach a ​priebežne majú tieto opatrenia smerovať aj k automatizovanému a spoľahlivému zberu dát zo súdov.
Zároveň pripájame aj ďalšie odporúčania Poradnej organizácie sudcov (CCJE) založenej pri Rade Európy, ktoré sú dostupné v slovenskom jazyku.  CCJE predstavuje jediný orgán v rámci medzinárodnej organizácie zložený výlučne so sudcov. Jeho účelom je poskytovať náhľad sudcov samotných na ich nezávislosť, nestrannosť a odbornosť. Publikované materiály tak predstavujú pohľad sudcov na ich vlastnú profesiu a podmienky jej riadneho výkonu.


Preložené dokumenty Poradnej rady európskych sudcov (CCJE)


Preložené dokumenty organizácie CEPEJ


​​​