Základné informácie

​​​Obeťou trestného činu je fyzická osoba, ktorej bolo alebo malo byť trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková škoda, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené, či ohrozené jej zákonom chránené práva alebo slobody. Obeťou je tiež príbuzný v priamom rade, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec, manžel a osoba, ktorá žila v čase smrti v spoločnej domácnosti s osobou, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ako aj osoba závislá od osoby, ktorej bola trestným činom spôsobená smrť, ak utrpeli v dôsledku smrti tejto osoby škodu.

Obzvlášť zraniteľnou obeťou je dieťa, osoba staršia ako 75 rokov, osoba so zdravotným postihnutím, obeť trestného činu obchodovania s ľuďmi, trestného činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, niektorého z trestných činov proti ľudskej dôstojnosti, niektorého z trestných činov terorizmu alebo trestného činu domáceho násilia, obeť trestného činu spáchaného násilím alebo hrozbou násilia z dôvodu jej pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, rasovej alebo etnickej príslušnosti, náboženského vyznania alebo viery, obeť iného trestného činu, ktorá je vystavená vyššiemu riziku opakovanej viktimizácie zistenému na základe individuálneho posúdenia obete.

Obeťou násilného trestného činu je osoba, ktorej bola úmyselným násilným trestným činom spôsobená ujma na zdraví; ak táto osoba v dôsledku tohto činu zomrela (ďalej len „zomretý“), obeťou násilného trestného činu je aj pozostalý manžel po zomretom a pozostalé dieťa po zomretom, a ak ich niet, pozostalý rodič po zomretom, a ak ho niet, osoba, ku ktorej mal zomretý vyživovaciu povinnosť.

Obeťou násilného trestného činu je aj osoba, ktorej bola spôsobená morálna škoda trestným činom obchodovania s ľuďmi, znásilnenia, sexuálneho násilia alebo sexuálneho zneužívania.

Obeť trestného činu má podľa Zákona o obetiach trestných činov​ právo na prístup k informáciám predovšetkým:

  • o postupoch týkajúcich sa podania trestného oznámenia,
  • o právach a povinnostiach obete, ktorá má postavenie poškodeného v trestnom konaní,
  • o subjektoch poskytujúcich pomoc obetiam, kontaktných údajoch na tieto subjekty a forme odbornej pomoci, ktorá sa jej môže poskytnúť,
  • o možnostiach poskytnutia nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,
  • o prístupe k právnej pomoci,
  • o podmienkach poskytnutia ochrany v prípade hrozby nebezpečenstva ohrozenia života alebo zdravia alebo značnej škody na majetku,
  • o postupoch súvisiacich s uplatnením nároku na náhradu škody v trestnom konaní,
  • o možnosti a podmienkach náhrady trov trestného konania obete, ktorá má postavenie poškodeného.

Policajt alebo prokurátor je povinný pri poskytovaní informácií obeti poskytnúť obeti aj súčinnosť pri kontaktovaní subjektov poskytujúcich pomoc obetiam, ak o to obeť požiada.

Obeť má právo na poskytnutie odbornej pomoci v súlade so svojimi osobitnými potrebami a v rozsahu primeranom ujme spôsobenej trestným činom. Toto právo sa obeti zaručuje bez ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť v trestnom konaní. Odbornú pomoc poskytujú subjekty prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. Ich zoznam a kontaktné informácie nájdete TU.

Obeť má právo na ochranu pred druhotnou viktimizáciou alebo opakovanou viktimizáciou.

Obeť násilného trestného činu má za podmienok a v rozsahu ustanovenom Zákonom o obetiach trestných činov právo na odškodnenie, ktoré jej poskytne štát.

Právnu pomoc poskytuje obetiam Centrum právnej pomoci, subjekty poskytujúce pomoc obetiam advokát.


 
Prípadné otázky môžete adresovať na e-mail: akreditacie@justice.sk alebo telefonicky na čísla: 02/888 91 336, 02/888 91 129, 02/888 91 544 (pre odškodňovanie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


​​​​​​​