CAF tím

Členovia CAF tímu majú najmä: 

  • spracovať individuálne samohodnotenie za pridelené kritériá, subkritériá,
  • oboznámiť sa s obsahom ucelenej samohodnotiacej správy,
  • individuálne bodovo ohodnotiť všetky subkritériá,
  • zúčastniť sa konsenzu bodového hodnotenia,
  • poskytnúť metodikovi súčinnosť pri príprave konečnej verzie samohodnotiacej správy,
  • riadiť sa schváleným harmonogramom a pokynmi garanta a metodika akčného CAF tímu.