Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu súdov, sa nachádza vo fáze, keď si uvedomuje potrebu zmeny z doterajšieho funkčne orientovaného systému manažérstva na základe plnenia úloh na iný – efektívnejší model manažérstva, tak z pohľadu výkonnosti, ako aj kvality poskytovaných služieb. 

V roku 2017 preto  spustilo národný projekt „Zavedenie Spoločného systému hodnotenia kvality (model CAF)“, do ktorého je pilotne zapojených 10 súdov. 

Cieľom národného projektu je zavedenie a zabezpečenie kontinuálneho rozvoja takého systému manažérstva, ktorý je spôsobilý zvyšovať kvalitu a efektívnosť realizovaných činností. Realizáciou národného projektu predpokladá Ministerstvo spravodlivosti nasledovné:

-          Získanie štruktúrovaného pohľadu na fungovanie súdu s identifikáciou silných stránok a oblastí na zlepšovanie vo forme vypracovanej samohodnotiacej správy na každom z pilotných súdov.      

-          Vypracovanie Akčného plánu zlepšovania smerujúceho k zvýšenie výkonnosti a kvality poskytovaných služieb na každom z pilotných súdov.
       
-          Zapojenie kľúčových zainteresovaných strán (klienti, zamestnanci, manažment rezortu, verejnosť a ďalší) do fungovania jednotlivých súdov, predovšetkým zlepšenie obojstrannej komunikácie a poznanie potrieb a očakávaní jednotlivých zainteresovaných strán.

-          Zavedenie a optimalizácia procesného manažérstva na súde (vytvorenie procesných máp, popis jednotlivých procesov, definovanie ukazovateľov výkonnosti...).

-          Implementácia manažérskeho informačného systému podporujúceho procesné riadenie.

-          Zavedenie cyklov samohodnotenia podľa modelu CAF umožňujúcich kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie manažérstva súdu/organizácie a jeho zlepšovania s cieľom zabezpečenia trvalej udržateľnosti vytváraného systému manažérstva.

-          Nadviazanie spolupráce s príbuznými organizáciami implementujúcimi model CAF s možnosťou realizovať  benchmarking a benchlearning (predovšetkým s organizáciami podobného zamerania registrovanými v databáze Európskeho inštitútu pre verejnú správu EIPA v Maastrichte, ideálne s úspešne realizovanou Externou spätnou väzbou).

-          Získanie európsky uznávaného titulu „Efektívny používateľ modelu CAF“ pre každý súd zapojený do národného projektu.

K termínu 30. 06. 2019 všetkých 10 pilotných súdov podstúpilo proces samohodnotenia a predložili samohodnotiace správy na externé posúdenie. Následne každý súd vypracoval Akčný plán zlepšovanie a postupne prebieha plnenie konkrétnych zlepšovacích úloh. Väčšina súdov tiež požiadala o posúdenie v rámci Externej spätnej väzby s cieľom získať medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF. Predpokladáme, že do konca mesiaca september 2019 bude všetkých 10 pilotných súdov držiteľom tohto medzinárodne uznávaného titulu. Zároveň spúšťame spoločnú aktivitu, ktorej cieľom je identifikácia procesov, tvorba procesných máp, definovanie ukazovateľov výkonnosti a postupný prechod na procesné riadenie.