Predkladaný Návrh zákona a Dôvodová správa k navrhovanej novele Občianskeho zákonníka

15. 10. 2018 | MS SR

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky začalo prvú etapu rekodifikácie Občianskeho zákonníka. V tejto súvislosti predkladá na neformálne verejné pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony.

Vaše pripomienky k predloženému návrhu môžete zasielať na adresu rekodifikacia.proces@justice.sk do 31. marca 2019.​