Podávanie sťažnosti na Európsky súd pre ľudské práva a konanie pred ním

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa považuje za obeť porušenia jej práv zaručených Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Dohovor) alebo jeho protokolmi, môže podať sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) za podmienok stanovených priamo v Dohovore a v Rokovacom poriadku Súdu. Pokyny pre potenciálnych sťažovateľov a formulár sťažnosti sú podrobne uvedené nastránke ESĽP v slovenskom jazyku, ako aj v oficiálnych rokovacích jazykoch ESĽP, ktorými sú angličtina a francúzština, a v jazykoch ostatných členských štátov Rady Európy.​

Rovnako tam možno nájsť v slovenskom jazyku aj samotný text Dohovoru s jeho protokolmi.

Sťažnosť sa podáva výlučne na oficiálnom formulári​, ktorý si je možné zo stránky ESĽP stiahnuť alebo vytlačiť. Aby mohol ESĽP sťažnosť preskúmať, musia byť všetky časti formulára riadne vyplnené stanoveným spôsobom a musia byť predložené všetky potrebné listiny. Sťažnosti je možné podať na ESĽP len poštou (nie osobne, telefonicky, faxom, ani elektronicky). To znamená, že formulár sťažnosti v papierovej forme, obsahujúci originály podpisov sťažovateľa/ľov a/alebo splnomocneného zástupcu/ov, musí byť zaslaný poštou.

Na oficiálnej stránke ESĽP je sťažovateľom k dispozícii v slovenskom jazyku okrem formulára sťažnosti aj návod na jeho vyplnenie. Stránka tiež obsahuje odkaz na video s inštruktážou na vyplnenie formulára sťažnosti. Ak by formulár nebol riadne vyplnený, alebo by chýbali požadované prílohy, ESĽP môže odmietnuť zaregistrovať sťažnosť a táto nebude preskúmaná. Vzhľadom na to, že mnohé sťažnosti nie sú preskúmané pre nesplnenie formálnych náležitostí, vypracoval ESĽP zoznam najčastejších chýb pri podávaní sťažnosti, ktorého slovenský preklad zabezpečila Kancelária zástupcu Slovenskej republiky pred ESĽP (Kancelária zástupcu).