Na tejto stránke sa momentálne pracuje.

 

AKREDITÁCIA SUBJEKTOV POSKYTUJÚCICH POMOC OBETIAM TRESTNÝCH ČINOV


  

Akreditácia programu podpory obetí (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti subjektu poskytujúceho pomoc obetiam poskytovať odbornú pomoc na základe splnenia podmienok ustanovených zákonom  č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o obetiach).

Subjekt poskytujúci pomoc obetiam, ktorý má záujem poskytovať odbornú pomoc a získať dotáciu na túto činnosť podľa Zákona o obetiach, musí mať udelenú akreditáciu. Ak subjekt poskytujúci pomoc obetiam získal dotáciu podľa Zákona o obetiach alebo osobitných predpisov, je povinný poskytovať všeobecnú odbornú pomoc obetiam po dobu 90 dní bezplatne, ak to odôvodňuje závažnosť spáchaného trestného činu, a to bez ohľadu na podanie trestného oznámenia alebo jej aktívnu účasť v trestnom konaní.

Sociálne služby sú oprávnené obetiam poskytovať subjekty, ktoré získali oprávnenie na ich poskytovanie podľa osobitného predpisu (podľa zákona č.  448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov). Dotáciu podľa Zákona o obetiach nemožno priznať na poskytovanie sociálnych služieb.

Ministerstvo spravodlivosti SR rozhoduje o udelení akreditácie, o predĺžení platnosti akreditácie a o zrušení akreditácie pre poskytovanie odbornej pomoci obetiam vo forme všeobecnej odbornej pomoci obeti a špecializovanej odbornej pomoci obzvlášť zraniteľnej obeti.

Akreditácia je neprevoditeľná a neprechádza na právneho nástupcu.

Kontaktná adresa: 

Odbor ľudských práv
Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava


Požiadať o udelenie akreditácie je možné tu:

https://www.justice.gov.sk/akreditacia/

 
Vo vzťahu k podávaniu žiadostí si pozorne prečítajte Manuál pre podávanie žiadosti o udelenie akreditácie. Vypracujte Projekt programu podpory obetí a pripravte si všetky potrebné prílohy podľa Manuálu pre podávanie žiadosti o udelenie akreditácie​. Projekt programu podpory obetí a prílohy sú súčasťou online žiadosti a žiadosť nie je možné bez nich podať. 

 

Prípadné otázky môžete adresovať na e-mail:

akreditacie@justice.sk alebo telefonicky na čísla: 02/888 91 336, 02/888 91 129, 02/888 91 544 (pre odškodňovanie).


 

DÔLEŽITÉ DOKUMENTY​

  • Manuál podávania žiadosti o udelenie akreditácie


 


 

 

 

 

 

 

 

 


​​​​​​​​​​​​​​​​