Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Pôsobnosť komisie

Komisia posudzuje podnety od občanov na nekalé obchodné praktiky a všeobecne zmluvné podmienky, ktoré sú podľa nich v rozpore so zákonom, koná aj z vlastného podnetu.
Komisia podáva podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov.
Ak sa chcem obrátiť s podnetom na komisiu, prosím uveďte aj telefonický, resp. mailový kontakt, priložte kópie zmluvných podmienok (zmlúv), ktorých posúdenie žiadate, príp. kópie ďalších písomností (napr. vašu komunikácia s dodávateľom).

Právne predpisy upravujúce činnosť komisie:

  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 234/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z.z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zloženie komisie:

  • JUDr. Ing. Milan Budjač, predseda, Ministerstvo spravodlivosti SR
  • JUDr. Ing. Soňa Beráková, Ministerstvo spravodlivosti SR
  • Mgr. Ján Foltán. Ministerstvo financií SR
  • Ing. Darina Čaplánová, Ministerstvo financií SR
  • Mgr. Jarmila Prášková, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
  • Mgr. Lívia  Znášiková, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Mgr. Ivana Kopčanová, Ministerstvo hospodárstva SR

Kontakt:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

Tel. č.: 421 2 59353 189, 421 2 59353 399, 421 2 59353 362

Fax: 421 2 593 53 606