Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách

Pôsobnosť komisie

Komisia posudzuje podnety od občanov na nekalé obchodné praktiky a všeobecne zmluvné podmienky, ktoré sú podľa nich v rozpore so zákonom, koná aj z vlastného podnetu.
Komisia podáva podnety na spotrebiteľské organizácie, ktoré môžu iniciovať súdne alebo správne konania v mene spotrebiteľov.
Ak sa chcem obrátiť s podnetom na komisiu, prosím uveďte aj telefonický, resp. mailový kontakt, priložte kópie zmluvných podmienok (zmlúv), ktorých posúdenie žiadate, príp. kópie ďalších písomností (napr. vašu komunikácia s dodávateľom).

Právne predpisy upravujúce činnosť komisie:

  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z. z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
  • vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 234/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 406/2008 Z.z. o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách,
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Zloženie komisie:

  • JUDr. Ida Takáčová – predsedníčka/Ministerstvo Spravodlivosti SR

  • Mgr. Zuzana Zálešáková – podpredsedníčka/Ministerstvo Spravodlivosti SR

  • Mgr. Zuzana Kvetková/Ministerstvo Hospodárstva SR

  • Mgr. Ivana Kopčanová/Ministerstvo Hospodárstva SR

  • Mgr. Jarmila Rohlíčková/Ústredný inšpektorát Slovenská Obchodná Inšpekcia

  • JUDr. Peter Mikloš/Ministerstvo Financií SR

  • Mgr. Žofia Konečná/Ministerstvo Financií SR​

Kontakt:

Ministerstvo spravodlivosti SR
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

 

 

Tel. č. 421 2 888 91 369, 421 2 888 91 337​