Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyzýva na predloženie ponuky pre

Výber administratívnej budovy za účelom umiestnenia Ministerstva spravodlivosti SR

A. Predmet ponuky

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava, IČO: 00 166 073, (ďalej ako „Vyhlasovateľ“) vyhlasuje výberové konanie (ďalej len „VK“) na podanie najvhodnejšieho návrhu a ceny na predmet zákazky: „Výber administratívnej budovy, za účelom umiestnenia Ministerstva spravodlivosti SR“.

A.1. Základné pravidlá VK

Toto VK nie je obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a § 288 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ani obstarávaním v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Ponuky doručené po lehote na predloženie nebudú otvorené a budú vrátené späť tomu, kto ich predložil (zaslal).

Ponuky, ktoré nebudú vypracované podľa požiadaviek na predloženie ponuky (nekompletný obsah, chýbajúce doklady, osvedčenia a pod.), nebudú hodnotené a budú vrátené späť tomu, kto ich predložil (zaslal).

A.2. Základné východiská

Na základe programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020, podľa ktorého s cieľom vytvoriť podmienky pre reálne vnímanie nezávislosti súdnej moci od výkonnej moci, vláda vytvorí podmienky pre zrušenie zdieľania priestorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky s Najvyšším súdom Slovenskej republiky.  

Vyhlasovateľ uvažuje aj nad možnosťou zdieľania priestorov s Centrom právnej pomoci.


Administratívna budova musí spĺňať legislatívne aj technické požiadavky.

A.3. Podmienky účasti vo VK

Uchádzač môže platne predložiť aj viacero ponúk. Vo vzťahu ku konkrétnemu objektu je však oprávnený predložiť výlučne jednu ponuku.

Ak je uchádzačom konzorcium, musí priložiť k zmluve aj originál dohody o konzorciu medzi členmi konzorcia, preukázateľne spísanú advokátom alebo originál dohody spísaný vo forme notárskej zápisnice.

Doručením žiadosti o zaradenie do VK uchádzač vyjadruje súhlas s tým, že všetky ním predložené informácie môžu byť zo strany Vyhlasovateľa v priebehu VK poskytnuté orgánom, zamestnancom, pridruženým subjektom, zástupcom a poradcom, pri ktorých sa vyžaduje a predpokladá, aby disponovali takýmito informáciami, ako aj iným osobám a subjektom, ktorým sa informácie musia poskytovať v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi. Uchádzač zároveň vyjadruje súhlas s tým, že všetky ním predložené informácie môžu byť po ukončení VK bez obmedzenia zverejnené.

Uchádzač nemôže od Vyhlasovateľa požadovať žiadnu úhradu za vypracovanie svojej ponuky. Všetky náklady, ktoré súvisia s jeho účasťou vo VK, hradí uchádzač.

Základné podmienky a vlastnosti ponuky pre účasť vo VK:

 • Existujúca budova alebo projekt s platným územným rozhodnutím a vydaným stavebným povolením k 31.7.2017
 • Nájom s možnosťou odkúpenia nehnuteľnosti (vrátane pozemku)/Kúpa
 • Nehnuteľnosť sa nachádza v katastri mesta Bratislava, v administratívnej zóne 
 • Začiatok nájmu najneskôr: 31.3.2019
 • Prenajímateľná plocha kancelárskych priestorov: 8.000 – 10.000 m2
 • Počet parkovacích miest: 100 - 200
 • Štandard vyhotovenia kancelárskych priestorov: A alebo B (Príloha č. 1)
 • Možnosť vyčlenenia samostatného vchodu a fyzického oddelenia priestorov

A.4. Model budúcej spolupráce

Po úspešnom ukončení VK Vyhlasovateľ uzatvorí s jedným úspešným uchádzačom zmluvu o nájme/kúpe resp. zmluvu o budúcej zmluve o nájme/kúpe nehnuteľnosti.

B. Žiadosť o účasť vo VK

Záujem o účasť vo VK uchádzač vyjadrí doručením písomnej žiadosti o zaradenie do VK Vyhlasovateľovi v termíne najneskôr do 31.7.2017, a to buď elektronicky na e.mailovú adresu vk1@justice.sk, alebo v listinnej podobe na adresu Vyhlasovateľa uvedenú v časti C. Uchádzač označí na obálke: „Žiadosť o zaradenie do VK".

Žiadosť o zaradenie do VK musí obsahovať nasledujúce náležitosti:

 • Označenie uchádzača (Subjekt developera / vlastníka nehnuteľnosti)
 • Umiestnenie nehnuteľnosti
 • Celková výmera nehnuteľnosti
 • Výmera pozemku
 • Zastavaná plocha
 • Počet nadzemných podlaží
 • Počet podzemných podlaží
 • Celková podlahová plocha nadzemných podlaží
 • Celková podlahová plocha podzemných podlaží
 • Celková prenajímateľná plocha kancelárskych priestorov
 • Celková prenajímateľná plocha skladových priestorov
 • Celkový počet parkovacích miest a ich umiestnenie
 • Výmera a druh iných prenajímateľných priestorov
 • Stručný popis vyhotovenia budovy
 • Stručný popis vyhotovenia/štandardu kancelárskych priestorov
 • Pôdorysy jednotlivých podlaží
 • Kontaktná osoba (meno a priezvisko, e-mail, tel. č., funkcia)

Po uplynutí lehoty na zaslanie žiadosti o zaradenie do VK Vyhlasovateľ vyhodnotí doručené žiadosti z hľadiska, či spĺňajú podmienky účasti vo VK podľa bodu A.3. a či obsahujú náležitosti uvedené vyššie.

Vyhlasovateľ pozve do druhého kola VK len uchádzačov, ktorí splnili podmienky a vyzve ich na predloženie ponuky rozdelenej na technickú časť a cenovú časť. Uchádzačov, ktorí nebudú vyzvaní na predloženie ponuky, Vyhlasovateľ písomne informuje, že sa nekvalifikovali do druhého kola VK.

C. Požiadavky na predloženie ponúk - technická časť a cenová časť

Na základe výzvy Vyhlasovateľa uchádzač predloží ponuku osobne alebo poštou, v písomnej aj elektronickej forme na nosiči (USB, CD/DVD ROM), na adresu:
 
Poštová adresa:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
Sekcia ekonomiky a správy,
Župné námestie 13,
813 11 Bratislava
 
Miesto odovzdania ponúk:
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
podateľňa
Župné námestie 13
813 11 Bratislava

 1. Uchádzač označí obálku nápisom:
  "NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE 
  Výber administratívnej budovy za účelom umiestnenia Ministerstva spravodlivosti SR“
   
  Uchádzač taktiež označí obálku odtlačkom pečiatky a podpisom, aby bolo možné jasne identifikovať neporušenosť obálky.​
   
 2. Do takto označenej obálky uchádzač vloží dve samostatné zalepené obálky:
 • prvú s označením technická časť ponuky 
 • druhú s označením cenová časť ponuky

Uchádzač taktiež označí obálky odtlačkom pečiatky a podpisom aby bolo možné jasne identifikovať neporušenosť obálok.

I. V technickej časti ponuky:

 1. Uchádzač zdokumentuje finančnú a ekonomickú spôsobilosť pre účasť vo VK:
  a. Nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
  b. Nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
  c. Nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
  d. Nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
  e. Je oprávnený poskytovať požadované a ponúknuté plnenie,
  f. Vyhlásením o finančnej stabilite uchádzača a jeho schopnosti plniť svoje záväzky.
 2. V technickej časti ponuky uchádzač ďalej uvedie:
  a. Podrobný opis administratívnej budovy,
  b. Technickú a technologickú špecifikáciu budovy,
  c. Štandard priestorov,
  d. Rozmiestnenie miestností na podlaží (tzv. floor plan), návrh rozmiestnenia zamestnancov podľa organizačnej štruktúry.
 3. V technickej časti ponuky nie je prípustné uvádzať akékoľvek informácie o cene. Ponuky, kde bude v technickej časti ponuky informácia o cene, budú z VK vylúčené.
 4. Technickú časť ponuky je potrebné vyhotoviť v 3 výtlačkoch.

II. V cenovej časti ponuky:

Uchádzač uvedie:

 1. Základné identifikačné údaje,
 2. Cenovú ponuku ako ročný nájom bez DPH,
 3. Celkovú kúpnu cenu s DPH,
 4. Cenovú ponuku na jednotlivé časti zvlášť, vrátane metodiky určenia výmery jednotlivých častí, t.j.:
  • nájom za administratívne priestory €/m2,
  • nájom za parkovacie miesto €/miesto,
  • nájom za skladové priestory €/m2,
  • príp. nájom za iné priestory, napr. terasa,
 5. Celkové odhadované ročné prevádzkové náklady rozdelené na náklady na energie (napr.: voda, teplo, elektrina, plyn) a ostatné prevádzkové náklady (napr.: opravy, údržba),
 6. Či akceptuje zmluvné podmienky uvedené v návrhu zmluvy (Návrh zmluvy bude zaslaný uchádzačovi, ktorý sa kvalifikoval do druhého kola VK)
 7. Potvrdenie (Vyhlásenie) o dobe platnosti ponuky do 31. 12. 2017.

Cenovú časť ponuky je potrebné vyhotoviť v 1 výtlačku.

D. Kontaktné údaje

Prípadné otázky môžu uchádzači zasielať na e-mailovú adresu: vk1@justice.sk

E. Vyhodnotenie ponúk

Hodnotiace kritériá:

 1. Vyhovujúca administratívna budova pre potreby Ministerstva spravodlivosti SR
  a. poloha nehnuteľnosti (napr. dostupnosť pre klientov),
  b. občianska vybavenosť okolia (napr. dostupnosť MHD, možnosti stravovania, možnosti bezplatného parkovania),
  c. dispozícia nehnuteľnosti, možnosti splnenia základných požiadaviek uvedených v prílohe č. 2, možnosti splnenia ďalších požiadaviek, ktoré budú oznámené v druhom kole VK.
 2. Cena za nájom/kúpu nehnuteľnosti
  a. cena za nájom,
  b. prevádzkové náklady,
  c. možnosť odkúpenia nehnuteľnosti,
  d. kúpna cena.

F. Ďalšie informácie

 1. V rámci druhého kola VK sa môže uskutočniť osobné rokovanie s uchádzačmi.
 2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevyhlásiť víťaza, zrušiť VK a vrátiť uchádzačom VK ich ponuky.
 3. Výsledok VK: každý uchádzač VK bude písomne oboznámený o výsledku VK po jeho ukončení.
 4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť uverejnené podmienky VK a podrobnú špecifikáciu, a to s dostatočným predstihom (najneskôr 4 pracovné dni pred uplynutím príslušnej lehoty), pričom túto zmenu Vyhlasovateľ oznámi známym uchádzačom a súčasne zverejní spôsobom, ktorým zverejnil i túto výzvu.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v opodstatnených prípadoch primerane predĺžiť lehoty uvedené vo VK. Vyhlasovateľ oznámi predĺženie lehoty známym uchádzačom a súčasne zverejní spôsobom, ktorým zverejnil i túto výzvu.
 6. O zrušení VK Vyhlasovateľ uchádzačov písomne upovedomí a túto skutočnosť zároveň zverejní spôsobom, ktorým zverejnil i túto výzvu.
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy/ponuky.

V Bratislave, dňa 13.7.2017

Prílohy: