Priebeh prác na rekodifikácii súkromného práva v Slovenskej republike

1998

Prvá rekodifikačná komisia po vzniku Slovenskej republiky pracovala pod vedením prof. Karola Planka. Jej výsledkom bol návrh paragrafového znenia nového Občianskeho zákonníka, ktorý bol schválený Vládou SR a v r. 1998 postúpený do Národnej rady SR. Tá však o návrhu nakoniec nerokovala. Návrh bol založený na vnímaní Občianskeho zákonníka ako integrovaného kódexu všeobecného súkromného práva, ktorý zahŕňa tak obchodné, ako aj neobchodné záväzky zo zmlúv.

2002

Rekodifikačná komisia pod vedením prof. Petra Vojčíka pripravila v r. 2002 Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorý bol schválený Vládou SR. Aj legislatívny zámer bol budovaný na monistickom prístupe, teda na stanovisku, že Občiansky zákonník ako kódex všeobecného súkromného práva by mal zahŕňať úpravu obchodných aj neobchodných záväzkov. Na základe tohto zámeru však k vypracovaniu návrhu paragrafového znenia nedošlo.

2009

Rekodifikačná komisia pod vedením prof. Ján Lazara pripravila nový Legislatívny zámer Občianskeho zákonníka, ktorý bol v r. 2009 schválený Vládou SR. Na základe tohto zámeru sa začali práce na príprave nového návrhu paragrafového znenia, ktorých východiskom bol taktiež monistický prístup.

2015

V nadväznosti na legislatívny zámer z r. 2009 vyústili rekodifikačné práce pod vedením prof. Antona Dulaka v r. 2015 do zverejnenia návrhu paragrafového znenia nového Občianskeho zákonníka. Návrh bol založený na monistickom prístupe. Na schválenie Vládou SR však nebol predložený.

2018

Následne ďalšie práce na rekodifikácii súkromného práva prebiehali pod vedením prof. Mareka Števčeka tzv. postupnou cestou, kedy sa nemal vypracovať nový Občiansky zákonník, ale postupne sa mal novelizovať ten existujúci. Výsledkom týchto prác bolo vypracovanie paragrafového znenia aj s odôvodnením v rozsahu záväzkového práva a niektorých otázok všeobecnej časti Občianskeho zákonníka. Návrh, taktiež budovaný na monistickom prístupe, bol predložený do neformálneho pripomienkového konania.

2020 – súčasnosť

Od r. 2020 prebiehajú rekodifikačné práce v dvoch pracovných skupinách: v skupine pre rekodifikáciu občianskeho práva pod vedením dr. Milana Hlušáka a v skupine pre rekodifikáciu práva obchodných spoločností a družstiev pod vedením doc. Lucie Žitňanskej. Výsledkom prác by mal byť predovšetkým nový Občiansky zákonník, založený na monistickom prístupe ako integrovaný kódex všeobecného súkromného práva, a Zákon o obchodných spoločnostiach a družstvách, ktorý bude vychádzať z Legislatívneho zámeru rekodifikácie práva obchodných spoločností​, ktorý schválila Vláda SR v r. 2021. 

Pracovné návrhy paragrafových znení predkladané na verejnú a odbornú diskusiu

A. Občiansky zákonník

  • Všeobecná časť Občianskeho zákonníka
Návrh znenia pre Všeobecnú časť Občianskeho zákonníka (PDF, 431 KB)

Obsah Všeobecnej časti (PDF, 197 KB)

Úvodné ustanovenia OZ

Odôvodnenie časti 1.1 – Úvodné ustanovenia (PDF, 423 KB)


Význam času a jeho počítanie

Odôvodnenie časti 1.5 – Význam času a jeho počítanie (PDF, 541 KB)


Právnické osoby

Návrh znenia pre úpravu právnických osôb (PDF, 352 KB)

Právnické osoby odôvodnenie (PDF, 750 KB)

Archív pracovných verzií

A. Občiansky zákonník

Úvodné ustanovenia OZ

Návrh znenia pre Úvodné ustanovenia – verzia 1 (PDF, 114 KB)

Úvodné ustanovenia – odôvodnenie – verzia 1 (PDF, 180 KB)

Právnické osoby

Právnické osoby návrh znenia – verzia 1 (PDF, 567 KB)

Právnické osoby – odôvodnenie – verzia 1 (PDF, 1 MB)

Právne úkony

Návrh znenia pre Právne úkony – verzia 1 (PDF, 327 KB)

Právne úkony – odôvodnenie – verzia 1 (PDF, 755 KB)

Zastúpenie

Návrh znenia pre Zastúpenie – verzia 1 (PDF, 230 KB)

Zastúpenie – odôvodnenie – verzia 1 (PDF, 433 KB)

Zápisy z odborných diskusii a odborné články

Záznamy z odborných diskusii o návrhu právnej úpravy právnických osôb súkromného práva

Zápis z 1. odbornej diskusie – Rozhodnutia orgánov právnických osôb (PDF, 342 KB)

Zápis z 2. odbornej diskusie – Postavenie členov orgánov právnických osôb (PDF, 471 KB)

Zápis z 3. odbornej diskusie – Spolky, združenia, práva a povinnosti členov (PDF, 437 KB)

Zápis zo 4. odbornej diskusie – Vzájomný vzťah člena orgánu a právnickej osoby – pracovnoprávny režim (PDF, 441 KB)

Zápis z 5. odbornej diskusie – Zmeny nadačného práva (PDF, 329 KB)