Úvod MSSR
ico
AKTUALITY
26. 11. 2015 |
​Spoločná tlačová správa MPSVR SR a MS SR ...
16. 11. 2015 |
​Cena ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv ...
10. 11. 2015 |
​Po dokončení reformy procesného práva plánuje MS SR zdynamizovať práce aj na rekodifikácii práva hmotného ...
► Staršie aktuality ...
ico
VÁŠ NÁZOR
Dotazník TU
ico
REGISTRE A ZMLUVY
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.