Prejsť na hlavný obsah
REGISTRE A ZMLUVY
​Ak chcete podať návrh na vydanie platobného rozkazu, kliknite sem.
Register partnerov verejného sektora (RPVS) je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.
Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov, prípadne iných osôb, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon.
Obchodný vestník sa vydáva od 1. 7. 2011 iba v elektronickej podobe na základe zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vzhľadom na opatrenia proti šíreniu nákazy COVID-19 pracuje redakcia Obchodného vestníka v obmedzenom režime do odvolania.
Pridelené registračné čísla sa do vlastných rúk doručujú len elektronicky do elektronickej schránky aktivovanej na doručovanie, nie je možné si ich prevziať osobne ani ich doručiť do vlastných rúk poštou.
Rovnako nie je možné doručovať povinne zverejňované zmluvy v listinnej podobe na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
Doručujte ich v elektronickej podobe spôsobom určeným na portáli OV.
Zoznam zverejnených zmlúv Ministerstva spravodlivosti SR a jeho rozpočtových organizáci.
Zoznam zmlúv zverejnených v Obchodnom vestníku.
Portál eŽaloby je určený na podávanie návrhov na začatie konania (žalôb) na okresné a krajské súdy v civilných veciach (občianskoprávne, pracovné, rodinné a obchodné veci, okrem obchodného registra) v elektronickej podobe.
Kontakty
Pre médiá
Kariéra
Poskytovanie informácií
Analytické centrum MS SR
Vyhlásenie o prístupnosti