Oznámenie o výberovom konaní na pozíciu poradcu EÚ na vysokej úrovni v oblasti justície a prokuratúry v Moldavsku

Názov pozície: EU High Level Adviser in Moldova on Justice and Prosecution

Miesto výkonu práce: Kišiňov, Moldavská republika

Typ zmluvy: Služba

Dĺžka pracovného pomeru: 12 mesiacov, s možnosťou predĺženia do 01.01.2025

Podávanie správ: hlavným príjemcom a delegácii EÚ v Moldavskej republike

Moldavsku bol  závermi Európskej rady z júna 2022 udelený štatút kandidátskej krajiny a hlavným cieľom je pomôcť Moldavsku  v procese rokovaní o pristúpení k EÚ. Projekt je zameraný najmä na posilnenie tvorby politiky na sektorovej úrovni, strategického plánovania, zlepšenie znalostí a povedomia o politikách, legislatíve a predpisoch EÚ, budovanie kapacít vo verejných inštitúciách na centrálnej úrovni.

Hlavné povinnosti:

 • Prispieť k lepšej koordinácii, spolupráci a budovaniu dôvery medzi zainteresovanými stranami v sektore justície (napr. súdmi, prokuratúrami a právnickými profesiami) s cieľom podporiť reformy súdnictva, zvýšiť kvalitu justičného systému a implementovať príslušné dohovory.
 • Poskytovať príjemcom strategické politické poradenstvo a usmernenia v súlade s politikami a osvedčenými postupmi EÚ (prostredníctvom písomných produktov, výskumov, porovnávacej analýzy, preskúmania návrhov atď.) vrátane politickej, inštitucionálnej a finančnej realizovateľnosti politických reforiem.
 • Pomôcť príjemcom pri vývoji, implementácii, monitorovaní a hodnotení mechanizmov a postupov špecifických pre sektor súdnictva.
 • Zabezpečiť budovanie kapacít pre inštitúcie a zainteresované strany v sektore spravodlivosti s cieľom zlepšiť celkový prístup k spravodlivosti a zvýšiť kvalitu justičného zákona.
 • Pomáhať ministerstvu spravodlivosti pri podávaní správ o implementácii všetkých povinností súvisiacich s pristúpením k EÚ.
 • Pomôcť zlepšiť komunikáciu s verejnosťou vrátane zvýšenia úrovne porozumenia a vedomostí medzi médiami a novinármi.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie v odbore právo alebo rovnocenná odborná prax v trvaní najmenej 7 rokov
 • Výborné komunikačné zručnosti
 • Preukázateľné zručnosti pri písaní správ
 • Počítačová gramotnosť
 • Plynulá písomná a ústna znalosť anglického jazyka
 • Doktorát v oblasti verejného práva alebo preukázateľné skúsenosti vo vedeckom výskume sú výhodou
 • Pracovná znalosť rumunského alebo ruského jazyka je výhodou

Odborná prax

Všeobecná- Najmenej 12 rokov v prípade absolventov vysokých škôl a najmenej 19 rokov v prípade neabsolventov vysokých škôl odbornej praxe v justičných/správnych inštitúciách členských štátov EÚ alebo v orgánoch súvisiacich s EÚ vrátane skúsenosti s poskytovaním politického poradenstva na vysokej úrovni.

Osobitná:

 • Najmenej 10 rokov odbornej praxe spojenej s cieľmi politického poradenstva na vysokej úrovni v oblasti justície vo verejných inštitúciách v členských štátoch EÚ alebo v súvisiacich medzinárodných organizáciách a orgánoch.
 • Skúsenosti s prácou na vysokej úrovni v oblasti koordinácie súdnictva v európskom kontexte.
 • Komplexné znalosti programov vonkajšej pomoci EÚ a cielených politík.
 • Komplexné znalosti právnych predpisov a politických rámcov EÚ a členských štátov.
 • Predchádzajúce pracovné skúsenosti s prístupovými rokovaniami krajín sú výhodou.

V prípade záujmu prosím zašlite sprievodný list a životopis vo formáte EU priamo na národný kontaktný bod na MZVEZ SR na adresu: ncp.twinning@mzv.sk do 26. apríla 2023.

Oznámenie o výberovom konaní- Moldavsko_- (PDF, 443 KB)

Terms of reference HLA on Justice and Prosecution (PDF, 456 KB)

HLA_Privacy_Statement (PDF, 878 KB)

HLA Code of Conduct.pdf (PDF, 111 KB)

HLA Guidelines for application 2022-2023 (PDF, 70 KB)