Preskočiť na hlavný obsah

Ministerstvo spravodlivosti SR navrhuje zmenu vyhlášky, ktorá upravuje aj spôsob sledovania výkonu ústavnej starostlivosti sudcom

Na dnešnom multilaterálnom pracovnom stretnutí, ktoré zorganizoval generálny prokurátor SR, sa na
za Ministerstvo spravodlivosti SR zúčastnila poradkyňa ministra spravodlivosti JUDr. Marica Pirošíková,
PhD., ktorá podporila zriadenie pracovnej skupiny, za účelom vyriešenia identifikovaných nedostatkov.
Zároveň oboznámila prítomných o zámere ministerstva spravodlivosti prijať potrebné kroky v tejto veci
na zlepšenie aplikačnej praxe súdov. Pokiaľ ide o uvedenú problematiku, upozornila aj na príslušnú
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, správy komisára RE pre ľudské práva ako aj
podstatné časti všeobecných správ Európskeho výboru na zabránenie mučenia, neľudského či
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania.
V nadväznosti na dnešné pracovné stretnutie Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci svojich
kompetencií, navrhuje riešiť vzniknutú situáciu zmenou vyhlášky č. 543/2005 z.z., ktorou by sa zmenila
možnosť sledovať spôsob výkonu ústavnej starostlivosti návštevami sudcu v zariadení na jeho
povinnosť. Zároveň by sa stanovila sudcovi povinnosť, ak je to možné, vypočuť deti počas
pojednávania.
„Uvedené zmeny navrhujeme na základe zistení generálnej prokuratúry, že súdy vychádzajú
z návrhov a tvrdení orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately o potrebe pokračovať
v reedukácii, prípadne zo správy reedukačného centra a závery v nich uvádzané nekriticky preberajú,
aj keď nie vždy odrážajú aktuálnu situáciu,“ uviedla poradkyňa ministra spravodlivosti SR Marica
Pirošíková.
Uvedenému návrhu bude musieť predchádzať dialóg so sudcami, ktorí sa zaoberajú rodinnoprávnou
agendou. Zároveň Ministerstvo spravodlivosti SR vyjadrilo svoju pripravenosť v prípade potreby
zabezpečiť analýzu pre iné rezorty, ktorá sa týka medzinárodných ľudskoprávnych štandardov
vzťahujúcich sa na danú oblasť.

Zdroj: Generálna prokuratúra SR