Malý Konkurz

Zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z. z.“) s účinnosťou od 01.01.2021 vytvára právny rámec pre jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní (ako čas inkasa pohľadávky veriteľom, tzv. recovery time alebo miera vymáhateľnosti pohľadávky, tzv. recovery rate). Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava oddlženia.

Malý konkurz je upravený v § 106 a nasl. ustanoveniach zákona č. 7/2005 Z. z.

Konkurzné konania smerujúce k vyhláseniu konkurzu sa v zásade  začína na návrh dlžníka doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd (môže sa viesť aj v zmysle § 19 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z.) a končí sa zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania.

Návrh na vyhlásenie malého konkurzu podáva dlžník vrátane osôb oprávnených ho podať v mene dlžníka prostredníctvom na to určeného formulára, a to elektronicky alebo listinne (viď nižšie formulár pre listinné podania).

K návrhu na vyhlásenie malého konkurzu je potrebné pripojiť zoznam majetku dlžníka, zoznam záväzkov dlžníka, zoznam spriaznených osôb dlžníka a účtovné závierky za uplynulých päť rokov, ak ich mal dlžník povinnosť vyhotoviť.

Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie malého konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu, a to vo výške 500 €.

Na vyhlásenie malého konkurzu sú príslušné nasledovné súdy:

  • Okresný súd Bratislava pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
  • Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave,
  • Okresný súd Trenčín pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
  • Okresný súd Nitra pre obvod Krajského súdu v Nitre,
  • Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline,
  • Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici,
  • Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove,
  • Okresný súd Košice pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Formuláre pre elektronické podania

Okresný súd Bratislava I

Okresný súd Trnava

Okresný súd Trenčín

Okresný súd Nitra

Okresný súd Žilina

Okresný súd Banská Bystrica

Okresný súd Prešov

Okresný súd Košice I

Formuláre pre listinné podania