Podanie sťažnosti

Postup Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky  (ďalej len „ministerstvo“) pri podávaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb alebo právnických osôb je upravený zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) a Smernicou 23/2013 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 12. septembra 2013 č. 39939/2013/12 o vybavovaní sťažností fyzických osôb a právnických osôb v platnom znení.

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je podanie, ktoré:

  • má charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej správy, ktorých odstránenie alebo vybavenie je upravené osobitným predpisom (napr. Trestným poriadkom, zákonom o priestupkoch a iné),
  • je sťažnosťou podľa osobitného predpisu (napr. podľa Exekučného poriadku, zákona o štátnej službe a iné),
  • smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (napr. v správnom konaní podľa správneho poriadku),
  • smeruje proti záverom kontroly, auditu, dohľadu, dozoru alebo inšpekcie podľa osobitného predpisu (napr. podľa zákona o finančnej kontrole a audite, zákona o inšpekcii práce) alebo
  • obsahuje utajované skutočnosti alebo z obsahu ktorého je zrejmé, že jeho vybavením ako sťažnosti podľa tohto zákona by došlo k ohrozeniu utajovaných skutočností podľa zákona o ochrane utajovaných skutočností.

Sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach nie je ani podanie:

  • orgánu verejnej správy, v ktorom upozorňuje na nedostatky v činnosti iného orgánu verejnej správy,
  • osoby poverenej súdom na výkon verejnej moci.

Sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe , pričom musí byť čitateľná a zrozumiteľná a musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha (predmet sťažnosti).

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu; to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa osobitného predpisu ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom, jej autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak sa sťažnosť odloží.

Na vybavenie sťažnosti je príslušný ten orgán verejnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí činnosť, o ktorej sa sťažovateľ domnieva, že ňou boli porušené jeho práva alebo právom chránené záujmy. Ak ministerstvo nie je príslušné na vybavenie sťažnosti, postúpi ho orgánu príslušnému na vybavenie a o postúpení upovedomí pisateľa.

Lehota na vybavenie sťažností je 60 pracovných dní, pričom môže byť predĺžená so súhlasom vedúceho orgánu verejnej správy o ďalších 30 pracovných dní. Sťažnosť je vybavená odoslaním písomného oznámenia výsledku jej prešetrenia sťažovateľovi.

Podať sťažnosť môžete prostredníctvom služby Všeobecná agenda zverejnenej na stránkach www.slovensko.sk.