Finančný program "Spravodlivosť" 

na obdobie rokov 2014 - 2020

 

     Európsky parlament a Rada EÚ prijali dňa 17. decembra 2013 nariadenia k finančnému programu ''Spravodlivosť''  č. 1381/2013 a programu ''Práva, rovnosť a občianstvo'' č. 1832/2013 na obdobie rokov 2014 – 2020, ktorý je dostupný na http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/newsletter_new_eu_programmes_2014_en.htm.

 

     Cieľom Programu Spravodlivosť je prispieť k ďalšiemu rozvoju európskeho priestoru spravodlivosti založeného na vzájomnom uznávaní rozhodnutí a vzájomnej dôvere, k čomu prispieva:

  • justičná spolupráca v občianskych veciach, vrátane občianskych a obchodných vecí, platobnej neschopnosti, rodinných záležitostí a dedenia, atď.;
  • justičná spolupráca v trestných veciach;
  • účinný prístup k spravodlivosti v Európe, vrátane práv obetí zločinu a procesných práv v trestnom konaní;
  • iniciatíva v oblasti protidrogovej politiky (justičná spolupráca a aspekty prevencie zločinu).

 

     Z grantov sa môžu spolufinancovať projekty, ktoré pokryjú nasledujúce činnosti:

  • Vzdelávacie aktivity (výmena osôb, organizovanie seminárov, rozvoj vzdelávacích modulov...);
  • Vzájomné vzdelávanie, spolupráca, výmena osvedčených postupov, posudky, vývoj informačných a komunikačných nástrojov;
  • Zvyšovanie a šírenie povedomia organizovaním  konferencií;
  • Podpora hlavných aktérov (kľúčových európskych mimovládnych organizácií a sietí, orgánov členských štátov  vykonávajúcich právo Únie);
  • Činnosti v oblasti analýzy (štúdie, zber dát, rozvoj spoločných metodík, ukazovateľov, prieskumy, príprava manuálov).

 

     Všetky činnosti financované programom musia mať pridanú hodnotu Európskej Únie, t.j. nadnárodný vplyv. Projekty musia vytvoriť a dosiahnuť také výsledky, ktorých benefity presahujú jeden členský štát a prispejú k účinnému, komplexnému a konzistentnému vykonávaniu nástrojov a politík Únijného práva, k zvýšeniu verejného povedomia a informovanosti o právach, hodnotách a zásadách vyplývajúcich z práva Únie. Projektmi je potrebné zaistiť rozvíjanie vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a zlepšiť cezhraničnú spoluprácu, ako aj šírenie najlepších osvedčených postupov, k čomu slúži každoročne uverejňovaný ročný pracovný  program. 

 

     V nadväznosti na zasadnutie Výboru pre finančný program Spravodlivosť, ktorý zasadal 2. apríla 2014 v Bruseli, Európska komisia zverejnila dňa 24. apríla 2014 implementačné rozhodnutie, ktoré sa týka Ročného pracovného programu a financovania projektov na rok 2014 (príloha) aj na nasledujúcej webovej stránke: http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/programmes-2014-2020/index_en.htm.