Výkon trestu odňatia slobody

Chcem si prísť odpykať trest uložený v Spojenom kráľovstve  na Slovensko

Ak ste občan Slovenskej republiky a máte na Slovensku trvalý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), pre ktoré si chcete odpykať trest na Slovensku, môžete o to požiadať súd v Spojenom kráľovstve, ktorý vydal (odsudzujúci) rozsudok.  

Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody sa bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody), pokiaľ bude doručené príslušnému slovenskému súdu do ukončenia prechodného obdobia, t.j. do 31. decembra 2020. 

V prípade absencie dohody po uplynutí prechodného obdobia je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti Spojeného kráľovstva, pričom konanie bude spravované

 ​
 
Chcem si ísť odpykať trest uložený na Slovensku do Spojeného kráľovstva 
 
Ak máte V Spojenom kráľovstve obvyklý pobyt alebo iné preukázateľné sociálne väzby (napr. rodinu, rodičov, prácu, manželku, dieťa), ktoré odôvodňujú odpykanie trestu v Spojenom kráľovstve, môžete o to požiadať do ukončenia prechodného obdobia slovenský súd, ktorý vydal rozsudok. 

Do ukončenia prechodného obdobia podľa Dohody o vystúpení (t.j. do 31. decembra 2020) sa Vaše odovzdanie na výkon trestu odňatia slobody bude riadiť rámcovým rozhodnutím č. 2008/909/SVV (vzájomné uznávanie rozsudkov v trestných veciach, ktorými sa ukladajú tresty odňatia slobody alebo opatrenia zahŕňajúce pozbavenie osobnej slobody). 

V prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody, alebo v prípade absencie dohody po ukončení prechodného obdobia, je potrebné sa obrátiť na Ministerstvo spravodlivosti SR. V oboch prípadoch  sa bude problematika spravovať Dohovorom Rady Európy o odovzdávaní odsúdených osôb.​​​