OSOBNÝ BANKROT

Osobný bankrot sa bude po ukončení prechodného obdobia riadiť na Slovensku slovenským právom a v Spojenom kráľovstve zasa právom Spojeného kráľovstva. Zmení sa však dosah slovenského konania na majetok a dlhy dlžníka v Spojenom kráľovstve a naopak. Uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí v tejto oblasti sa totiž do konca prechodného obdobia spravuje  nariadením (EÚ) č. 2015/848 o insolvenčnom konaní. Po uplynutí prechodného obdobia sa uznanie rozhodnutia Spojeného kráľovstva bude spravovať ustanoveniami zákona o  konkurze a reštrukturalizácii (zák. 7/2005 Z.z., § 175), ktorý vyžaduje pre uznanie vzájomnosť.​ 

 


​​​