​Praktické informácie pre občanov k odovzdávaniu odsúdených osôb 

Osoba odsúdená na trest odňatia slobody na území zmluvného štátu Dohovoru o odovzdávaní odsúdených osôb z 21.3.1983 môže byť za podmienok určených v tomto Dohovore odovzdaná na výkon uloženého trestu do jej domovského štátu.

Ďalšie informácie poskytujú: zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v odsudzujúcom štáte alebo aj Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor justičnej spolupráce v trestných veciach.

Vlastnú žiadosť (podnet) na odovzdanie na výkon trestu do SR odporúčame podávať vždy orgánom odsudzujúceho štátu.

Odovzdanie na výkon trestu do Slovenskej republiky neznamená, že súdy Slovenskej republiky budú môcť preskúmať Vaše odsúdenie (vinu či uložený trest). Bez ohľadu na to, či ste boli odsúdený podľa Vášho názoru spravodlivo alebo nespravodlivo, je súd v Slovenskej republike viazaný skutkovými zisteniami súdu, ktorý Vás odsúdil, a nemôže obsah rozsudku spochybňovať.

Pred odovzdaním na územie SR musí príslušný krajský súd uznať odsudzujúci cudzí trestný rozsudok. Ak ho uzná, súčasne premení uložený trest na trest zodpovedajúci právnemu poriadku SR alebo rozhodne, že sa bude pokračovať vo výkone trestu uloženého cudzím rozsudkom. Toto rozhodnutie Vám bude doručené a budete mať právo podať proti nemu odvolanie (najmä ak bolo uznanie cudzieho rozsudku zamietnuté), alebo budete môcť vziať späť svoj pôvodný súhlas s odovzdaním, ak by Vám podmienky výkonu trestu očakávané v Slovenskej republike na základe rozhodnutia o uznaní nevyhovovali.

Upozorňujeme, že na odovzdanie na výkon trestu nemáte právny nárok, ide iba o možnosť, ktorá sa uskutoční, ak bol cudzí rozsudok uznaný v SR a boli splnené ďalšie podmienky dohovoru.

Súčasne upozorňujeme, že po odovzdaní na územie Slovenskej republiky už nie je možné žiadať o vrátenie do výkonu trestu na územie odsudzujúceho štátu alebo na územie iného štátu.