ŠTATISTICKÁ ROČENKA

2009

SEKCIA JUSTIČNEJ INFORMATIKY A ŠTATISTIKY MS SR


Štatistickú ročenku zostavila a spracovala sekcia justičnej informatiky a štatistiky, sekcia trestného práva Ministerstva spravodlivosti SR v spolupráci s Najvyšším súdom SR. Časť II. – Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže zostavilo a spracovalo Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

OBSAH:

pdf dokument textový dokument A. Ekonomické a personálne zabezpečenie činností v civilnej časti kapitoly MS SR v roku 2009

pdf dokument tabuľkový dokument B. Vybavovanie súdnej agendy v SR v roku 2009

pdf dokument tabuľkový dokument  I. Trestná agenda

Prehľad o trestnej agende na okresných súdoch SR (2005 - 2009)

Prehľad o trestnej agende na krajských súdoch SR (2005 - 2009):

Prehľady a grafy o odsúdených podľa jednotlivých kategórií:

Rekapitulácia vývoja trestnej činnosti SR  (2005 - 2009) - Percentuálny podiel jednotlivých kategórií páchateľov

Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2009 podľa zákona 300/2005 Z. z.

Prehľad o osobitne sledovaných trestných činoch, podiele trestov a jednotlivých kategóriách odsúdených v roku 2009 podľa zákona 140/1961 Zb.

 

Prehľad o vplyve alkoholu na trestnú činnosť v SR (2005 - 2009 )

Prehľad o vplyve návykových látok (drog) na trestnú činnosť v SR (2005-2009)

 

pdf dokument  II. Činnosť Zboru väzenskej a justičnej stráže  

I. Organizačno-právna a administratívna činnosť

II. Zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými

III. Bezpečnosť a justičná stráž

IV. Ekonomická činnosť

V. Logistické zabezpečenie a zamestnávanie

VI. Zamestnávanie obvinených a odsúdených

VII. Kontrolná činnosť

VIII. Zdravotná starostlivosť

IX. Personálna práca

X. Sociálne zabezpečenie

XI. Vzdelávanie príslušníkov a zamestnancov zboru

XII. Duchovná činnosť

pdf dokument textový dokument III. Občianskoprávna agenda

Prehľad o hlavných agendách rozhodovaných okresnými súdmi v SR

Prehľad o ďalších hlavných agendách rozhodovaných okresnými súdmi v SR

Prehľad o občianskoprávnej agende na krajských súdoch v SR

Prehľad o ďalších hlavných agendách rozhodovaných krajskými súdmi v SR

pdf dokument tabuľkový dokument  1. Občianskoprávne veci

Prehľad o počte vybavených občianskoprávnych vecí a počte nárokov v týchto veciach v roku 2009

Prehľad o počte a spôsobe vybavenia občianskoprávnych vecí podľa jednotlivých druhov sporov:

Prehľad o počte vybraných nárokov v niektorých druhoch sporov v roku 2009

pdf dokument tabuľkový dokument 2. Správne veci

pdf dokument tabuľkový dokument 3. Agenda obchodného registra

pdf dokument tabuľkový dokument 4. Konkurzná agenda (okresné súdy)

pdf dokument tabuľkový dokument 5. Veci starostlivosti o maloletých

Prehľad o počte vybavených vecí v oblasti starostlivosti o maloletých a o počte práv v týchto veciach v roku 2009
Prehľad o spôsobe vybavenia práv vo veciach starostlivosti o maloletých v roku 2009

pdf dokument tabuľkový dokument 6. Rozvody