Zoznam kontaktných miest pre osoby so zdravotným postihnutím​

 
Osoby so zdravotným postihnutím majú rovnaké práva ako všetci ostatní. Podpora, ochrana a uplatňovanie práv osôb so zdravotným postihnutím si však vyžadujú špecifický prístup zodpovedajúci ich potrebám, možnostiam, schopnostiam a postojom spoločnosti k nim. Potreba zabezpečiť osobám so zdravotným postihnutím osobitnú starostlivosť je zakotvená a zvýraznená v rôznych významných medzinárodných dokumentoch, osobitne v najdôležitejšom dokumente na zabezpečovanie ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím Dohovore OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  (ďalej len „Dohovor“) a jeho Opčnom protokole.
 
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím pre SR nadobudol platnosť 25. júna 2010. Slovenská republika v júni 2012 podľa čl. 35 Dohovoru predložila Výboru OSN pre práva osôb so zdravotným postihnutím Východiskovú správu SR o opatreniach prijatých na účel plnenia záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru a o pokroku, ktorý v tomto smere dosiahla. 
 
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 z 20. februára 2013 bol schválený návrh na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN  o právach osôb so zdravotným postihnutím. Za hlavné kontaktné miesto bolo určené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, konkrétne odbor integrácie osôb so zdravotným postihnutím ( https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/tazke-zdravotne-postihnutie/kontaktne-miesto-prava-osob-so-zdravotnym-postihnutim/ ). Zároveň vláda SR týmto uznesením, bodom C1., uložila povinnosť jednotlivým ministrom nominovať kontaktnú osobu v rámci rezortu, s cieľom zabezpečenia spolupráce s hlavným kontaktným miestom pri realizácii činností vyplývajúcich z Dohovoru a medzirezortnej spolupráce.
 
S cieľom zabezpečenia spolupráce s hlavným kontaktným miestom pri realizácii činností vyplývajúcich z Dohovoru, ústredné orgány štátnej správy nominovali kontaktnú osobu v rámci svojho rezortu, ktorá je zároveň zodpovedná aj za zber a spracovanie podkladov do správy o legislatívnych návrhoch, zmenách a dosiahnutom pokroku v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím. Súčasne je nominovaná osoba členom medzirezortnej pracovnej skupiny pre prípravu a aktualizáciu „Národného programu rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím“, ako aj pre prípravu druhej a tretej periodickej správy o implementácii Dohovoru.
 
Posilnenie kapacity koordinačného mechanizmu bolo zabezpečené aj nomináciou ďalšej kontaktnej osoby za jednotlivé rezorty. Nomináciou ďalšej kontaktnej osoby bola zabezpečená zastupiteľnosť kontaktných osôb ostatných ústredných orgánoch štátnej správy, ako aj zvýšenie kapacity koordinačného mechanizmu podľa čl. 33 ods.1 Dohovoru, vrátane odbornej garancie v procese prípravy rôznych dokumentov a správ. 
 
Od 01.06.2017 bol v rámci Sekcie sociálnej a rodinnej politiky vytvorený nový samostatný odbor s názvom „Odbor pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím“ ako hlavné kontaktné miesto.
 
Zoznam Sekundárnych kontaktných miest pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 
1. Ing. Mária Némethová, osobný úrad ministerstva, odbor ľudských zdrojov.
- kontaktné údaje: maria.nemethova@mindop.sk, tel. č. 02/594 94 333
2. JUDr. Gabriela Gregušová, sekcia legislatívna, odbor vonkajšej legislatívy.
- kontaktné údaje: gabriela.gregusova@mindop.sk, tel. č. 02/594 94 643
 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 
 
1. Mgr. Stanislav Stražay, Sekcia legislatívna a majetkovoprávna, odbor legislatívy, oddelenie finančnej legislatívy.
- kontaktné údaje: stanislav.strazay@mfsr.sk, tel. č. 02/595 83 434
2. Mgr. Eva Bielokosztolská, Osobný úrad ministerstva, hlavný štátny radca.
- kontaktné údaje: eva.bielokosztolska@mfsr.sk, tel. č. 02/59582031
 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
 
1. Mgr. Miriam Fecenková, Sekcia podnikateľkého prostredia a inovácií, odbor podnikateľského prostredia. 
- kontaktné údaje: fecenkova@mhsr.sk , tel. č. 02/485 41 527
2. Mgr. Milan Ondrejiček, osobný úrad ministerstva
- kontaktné údaje: milan.ondrejicek@mhsr.sk , tel. č. 02/485 41 334
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
 
1. Mgr. Daniela Kuhnová, Sekcia kultúrneho dedičstva, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.
- kontaktné údaje: daniela.kuhnova@culture.gov.sk , tel. č. 02/204 82 305
2. Mgr. Zora Turancová, Sekcia kultúrneho dedičstva, odbor nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín obyvateľstva.
- kontaktné údaje: zora.turancova@culture.gov.sk , tel. č. 02/204 82 403
 
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
 
1. JUDr. Vlasta Ondriašová, Sekcia ľudských zdrojov, odbor sociálnej politiky
- kontaktné údaje: vlasta.ondriasova@mod.gov.sk , tel. č. 0960 313 745
2. PhDr. Pavel Czirák, PhD., Sekcia ľudských zdrojov, odbor sociálnej politiky, oddelenie kvality života.
- kontaktné údaje: pavel.czirak@mil.sk, tel. č. 0960 317 539
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
 
1. Ing. Tomáš Šimúth, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor pôdohospodárskej politiky.
- kontaktné údaje: tomas.simuth@land.gov.sk , tel. č. 02/592 66 221
2. JUDr. Václav Javůrek, Sekcia pôdohospodárskej politiky a rozpočtu, odbor pôdohospodárskej politiky.
- kontaktné údaje: vaclav.javurek@land.gov.sk , tel. č. 02/592 66 222
 
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

1. JUDr. Viera Benčátová, Sekcia legislatívy, odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva.
- kontaktné údaje: viera.bencatova@justice.sk , tel. č. 02/888 91 300
2. Mgr. Darina Macková, odbor ľudských práv
- kontaktné údaje: darina.mackova@justice.sk , tel. č. 02/888 91387
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky 

1. Mgr. Lucia Takáčová, Sekcia regionálneho školstva, odbor špeciálneho a inkluzívneho vzdelávania.
- kontaktné údaje: lucia.takacova@minedu.sk , tel. č. 02/593 74 358
2. Mgr. Miroslava Klempová, oblasť celoživotného vzdelávania 
- kontaktné údaje: miroslava.klempova@minedu.sk , tel. č. 02/593 74 674
3. Mgr. Miriam Dufeková, oblasť vysokých škôl 
- kontaktné údaje: miriam.dufekova@minedu.sk , tel. č. 02/593 74 398
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 
1. MUDr. Mária Gvozdjaková, MPH, Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobného úradu, odbor zdravotníctva.
- kontaktné údaje: maria.gvozdjakova@minv.sk , tel. č. 0961 056 005
2. MUDr. Zora Brucháčová, PhD, Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad.
- kontaktné údaje: zora.bruchacova@minv.sk , tel. č. 0961 056 000
 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
 
1. JUDr. Milan Kollár, Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu, riaditeľ odboru ľudských práv 
- kontaktné údaje: milan.kollar@mzv.sk , tel. č. 02/597 83 770
2. JUDr. Marek Brenčič, Sekcia medzinárodnoprávna, konzulárna a krízového manažmentu, odbor ľudských práv. 
- kontaktné údaje: marek.brencic@mzv.sk , tel. č. 02/597 83 780
 
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 
 
1. Mgr. Martina Matejková, MPH,  Sekcia zdravia, odbor zdravotnej starostlivosti.
- kontaktné údaje: martina.matejkova@health.gov.sk , tel. č. 02/593 73 173
2. MUDr. Oľga Augustínová, Sekcia zdravia, odbor zdravotnej starostlivosti.
- kontaktné údaje: olga.augustinova@health.gov.sk , tel. č. 02/593 73 440
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

1. Mgr. Martin Gergely, odbor medzinárodných vzťahov a protokolu.
- kontaktné údaje: martin.gergely@enviro.gov.sk , tel. č. 02/595 62 456
2.Mgr.  Zuzana Fejdiová, odbor medzinárodných vzťahov
- kontaktné údaje: zuzana.fejdiova@enviro.gov.sk , tel. č. 02/595 62 467
 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

1. Ing. Valentína Michálková, Sekcia riadenia informatizácie, odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, oddelenie medzinárodnej agendy a jednotného digitálneho trhu.
- kontaktné údaje: valentina.michalkova@vicepremier.gov.sk, tel.č. : 02/20928160
2. Ing. Michaela Špeťková, Sekcia riadenia informatizácie, odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy, oddelenie medzinárodnej agendy a jednotného digitálneho trhu.
- kontaktné údaje: michaela.spetkova@vicepremier.gov.sk, tel. č.: 02/209 28 161
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
 
1. Mgr. Mária Milková, Kancelária úradu splnomocnenca vlády SR
- kontaktné údaje: maria.milkova@minv.sk , tel. č. 02/509 44 981
2. Mgr. Lucia Bernátová, Kancelária úradu splnomocnenca vlády SR 
- kontaktné údaje: lucia.bernatova@minv.sk , tel. č. 02/509 44 924