Projekt 2006 "Podpora ďalšieho zvyšovania súdnych kapacít v oblasti trestných vecí"

vlajka EU2.jpg 
 
Základné informácie o projekte 

Realizácia projektu “Podpora ďalšieho zvyšovania súdnych kapacít v oblasti trestných vecí” sa začala podpisom zmluvy s  Federálnym ministerstvom pre spravodlivosť Belgicka v auguste 2008. Projekt nadväzuje na predchádzajúci Phare projekt 2003. Cieľom bolo posilniť a rozšíriť probáciu a mediáciu v trestných veciach na všetky stupne trestného konania (zvlášť pre políciu a Zbor väzenskej a justičnej stráže) so zameraním na rozvoj nových nástrojov (alternatívnych trestov) a na zavedenie  tzv. obnovujúcej trestnej spravodlivosti, ktorá predstavuje protiklad k tradičnému represívnemu poňatiu odplatnej trestnej spravodlivosti.
Okrem špecializovaného vzdelávania, boli v rámci projektu vypracované dva informačné letáky “Mediácia v trestnom konaní” a “Trest povinnej práce”  a študijný materiál “Probácia a mediácia v trestných veciach”. Projekt bol ukončený v roku 2009. 

Dokumenty súvisiace s projektoM [.zip, 1 MB]